Özelge: Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay; gayrimenkulün tasarruf hakkının devredildiği tarihte meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda vergiyi doğuran olayın, tapuda devir işleminden önce de meydana gelebileceği tabiidir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 22/05/1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5279-45-112/19201
KONU : Gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay hk.

MANİSA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 19.01.1998 tarih ve 443 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ....... Yapı Kooperatifi Başkanlığına verilen ..... tarih ve .... sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Söz konusu özelgenizin son parağrafında vergiyi doğuran olayın, gayrimenkulün tapuda devir işlemi sırasında meydana geldiği belirtilmektedir.

Bilindiği gibi 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye'de yapılan ve ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 2/1. maddesinde teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmıştır.

Buna göre gayrimenkul teslimlerinde vergiyi doğuran olay; gayrimenkulün tasarruf hakkının devredildiği tarihte meydana gelmektedir. Bu gibi durumlarda vergiyi doğuran olayın, tapuda devir işleminden önce de meydana gelebileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini ve konunun buna göre değerlendirilerek yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı