Özelge: Garanti süresi içerisinde müşterilere sağlanan hizmetlerde KDV uygulanıp uygulanmayacağı ve gider unsuru olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-KDV-2011/18-27

31/01/2012

Konu

:

Garanti süresi içerisinde müşterilere sağlanan hizmetlerde KDV uygulanıp uygulanmayacağı ve gider unsuru olarak dikkate alınıp alınmayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talebiniz ile, market tipi buzdolabı imalatı ile iştigal ettiğiniz ve bu ürünlerinizin 2 yıl garanti kapsamında olduğunu belirtilerek, garanti süresi içerisinde bedelsiz olarak müşterilerinize sağlanan tamir, bakım ve yenileme hizmetleri ve kullanacağınız yedek parça faturalarının nasıl düzenleneceği ile KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve kullanılan yedek parçaların gider unsuru olarak gösterilip gösterilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40/1 inci maddesinde; "Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin ticari kazancın safi tutarının tespitinde dikkate alınacağı" hükme bağlanmış olup, bu giderler arasında pazarlama satış ve dağıtım giderleri de yer almaktadır.Genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebilmesi için,

            -Yapılan giderlerin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile doğrudan ilgili olması,

            -Gider karşılığında sabit bir iktisadi kıymet iktisap edilmemiş olması,

            -Giderin kanunen kabul edilebilir nitelikte olması,

            gerekmektedir.

            Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; "Kurumlar Vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, Safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu'nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı" belirtilmiştir.

            Bu durumda, belli bir süre tamir, bakım ve yenileme garantisi diğer bir ifade ile garanti kapsamında satılan mallar nedeniyle satış sonrası bedelsiz olarak verilen bakım, onarım ve yenileme hizmetlerinin bedelleri, satış bedelinin bir unsuru olarak  satışın yapıldığı yılın hasılatına dahil edilerek vergilendirilmiş bulunduğundan, garanti süresi içerisinde bedelsiz olarak gerçekleştirilecek olan söz konusu hizmetlere ilişkin yedek parça ve yenileme dahil tüm giderlerin, bu işlemlerin yapıldığı yılın GVK veya KVK matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

            Öte yandan, tamir, bakım, onarım ve yenileme gibi işlemlerin anlaşmalı servisler aracılığı ile yapılması durumu değiştirmemekte olup, bu defa garantili satış yapan firmalar anlaşmalı servislerin düzenledikleri faturaları kayıtlarına gider olarak intikal ettirecektir.

            Buna göre, satış sonrası garanti çerçevesinde bedelsiz olarak verilecek tamir, bakım, onarım, yedek parça ve yenileme gibi işlemlere ilişkin giderlerin GVK ve KVK yönünden safikazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi ve bu giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV'lerin firmanızca indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu işlemlerin garanti kapsamına girdiğinin öncelikle garanti belgesi veya satış faturası, daha sonra da tamir, bakım, onarım, yedek parça ve yenileme gibi işlemlerin garanti şartları çerçevesinde yapılması gerektiğinin firmanız ya da anlaşmalı servislerce düzenlenen teknik raporlarla tevsik edilmesi gerekmektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

            KDV Kanununun;

            - 1/1 inci maddesinde; Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

            - 4/1 inci maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, birşeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşecebileceği,

            - 20/1 inci maddesinde de teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

            hükümlerine yer verilmiştir.

            Garanti süresi içinde ve garanti belgesi çerçevesinde müşterilere sağlanan bedelsiz tamir, bakım ve yenileme hizmetleri karşılığı olan bedel, malın satış fiyatı içinde tahsil edilmiş ve vergilendirilmiş olduğundan bu hizmetler vergiye tabi bulunmamaktadır. Bu tamir, bakım ve yenileme hizmetlerinin anlaşmalı servisler aracılığı ile yapılması durumunda da katma değer vergisi söz konusu olmayacaktır.

            Ancak, söz konusu hizmetlerin anlaşmalı servisler aracılığı ile yapılması halinde, anlaşmalı servislerce yapılan hizmetler her he kadar müşterilere yapılıyor gözükse de aslında satıcı firmaya yapıldığından anlaşmalı servisler tarafından satıcı firmalara verilen tamir, bakım ve yenileme hizmetleri katma değer vergisine tabi olacaktır. Bu nedenle, anlaşmalı servislerce yapılan tamir, bakım ve yenileme hizmetleri nedeniyle satıcı firmalar adına düzenlenecek faturada katma değer vergisinin hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.