Özelge: Fransa ve Finlandiya'da mukim şirketlere ödenecek kar payının vergilendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

38418978-125[30-13/2]-881

21/08/2013

Konu

:

Fransa ve Finlandiya'da mukim şirketlere ödenecek kar payının vergilendirilmesi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz ve şirketinizin sermayesinin %89'unun Fransa'da, %11'inin Finlandiya'da  mukim bir şirkete ait olduğu belirtilerek, şirketinizce söz konusu dar mükellef kurumlara kar dağıtımı yapılması durumunda hangi oranda gelir vergisi tevkifatı yapılacağı  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Kurumlar Vergisi Yönünden:

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Tam ve Dar Mükellefiyet" başlıklı 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "Dar mükellefiyet: Kanunun 1'inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler." hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükmü yer almakta olup, aynı maddenin üçüncü fıkrasında, tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kâr payları üzerinden bu Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tâbi tutulan kazançlar hariç olmak üzere % 15 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Yönünden: 

            Şirketinizce, Fransa ve Finlandiya'da mukim dar mükellef kurumlara yapılacak kar dağıtımının söz konusu ülkelerle imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının "Temettüler" başlıklı 10 uncu maddeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

            01.01.1990 tarihinden itibaren uygulanmakta olan Türkiye-Fransa Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması'nın Temettülere ilişkin 10 uncu maddesinde;

               "1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devlet mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

                2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi temettünün gerçek lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşamayacaktır:

                a) Temettünün gerçek lehdarı, temettü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 10'unu elinde tutan bir şirket ise (ortaklıklar hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'i;

                 b) Tüm diğer durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 20'si."

                 hükümleri öngörülmektedir.

            Buna göre, şirketinizin sermayesinin % 89'una sahip olan Fransa mukimi şirkete yapılacak temettü ödemelerini vergileme hakkı Fransa'ya ait olmakla birlikte, ikinci fıkranın (a) bendi uyarınca Türkiye'nin de gayrisafi temettü tutarının % 15'ini aşmamak üzere bu geliri iç mevzuat hükümleri çerçevesinde vergileme hakkı bulunmaktadır.

             Diğer taraftan, revize edilerek 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayan Türkiye-Finlandiya Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının temettülere ilişkin 10 uncu maddesinde ise;

                 1. Bir Akit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

                 2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukimi olduğu Akit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, temettünün gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir mukimi ise, bu şekilde alınacak vergi aşağıdaki oranları aşmayacaktır:

                 a) gerçek lehdar, temettüyü ödeyen şirketin sermayesinin doğrudan doğruya en az yüzde 25'ini elinde tutan bir şirket ise (ortaklık hariç) gayrisafi temettü tutarının yüzde 5'i;

                 b) diğer tüm durumlarda gayrisafi temettü tutarının yüzde 15'i.

                 Bu fıkra, temettülerin ödendiği kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini etkilemeyecektir."

                hükmü öngörülmektedir.

            Buna göre, şirketinizin sermayesinin % 11'ine sahip olan Finlandiya mukimi şirkete yapılacak temettü ödemeleri üzerinden, ikinci fıkranın (b) bendi uyarınca Türkiye'de % 15 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Söz konusu temettü gelirleri dolayısıyla Türkiye'de vergi ödenmesi durumunda, ilgili ülkelerle akdedilen Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi" maddesi hükümleri uyarınca Türkiye'de ödenen vergi, Fransa ve Finlandiya'da ödenecek vergilerden mahsup edilebilecektir.

            Temettü gelirlerinin vergilendirilmesinde iç mevzuatımızda daha düşük bir vergi oranının öngörülmesi halinde, Türkiye'de yapılacak vergilemede mükellefin lehine olan bu düşük oranın uygulanacağı tabiidir.

            İç mevzuata değişiklik getiren durumlarda Anlaşma hükümlerinin uygulanabilmesi için, söz konusu şirketlerin Fransa ve Finlandiya'da tam mükellef olduklarını ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkelerde vergilendirildiklerini Fransa ve Finlandiya yetkili makamlarından alacakları "mukimlik belgesi" ile kanıtlamaları ve bu belgenin aslı ile Noterce veya bu ülkelerdeki Türk Konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin birer örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı yapacak vergi sorumlularına ibraz etmeleri gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.