Özelge: firma tarafından imal edilen damperin kamyon ve benzeri araçlara eklenmesi suretiyle yapılan tadilat işinin tevkifata tabi tutulup tutulmaması hakkında

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI    : B.07.1.GİB.0.1.53/5379-38-233                                                  14.08.2007 / 72173 

KONU  :

 

 

........... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(.........................................)

 

İLGİ     : 25.06.2007 tarih ve 1688 sayılı yazınız.                                           

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, .............. Tic. Ltd. Şti.'ni muhatap 22.06.2007 tarih ve 1674 sayılı özelgeniz Başkanlığımızca katma değer vergisi yönünden incelenmiş olup konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza verilen yetkiye istinaden 89, 91 ve 95  Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğleri ile bazı kurum ve kuruluşların bu Tebliğlerde belirlenen hizmet alımları tevkifat uygulaması kapsamına alınmış, tevkifat uygulamasının usul ve esasları belirlenmiştir.

91 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (A/2) Bölümünde katma değer vergisi tevkifatı yapması gereken kurum ve kuruluşlar sayılmış; (A/3) Bölümünde de Tebliğde sözü edilen kuruluşların; yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri, her türlü yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri alımlarının katma değer vergisi tevkifatına tabi tutulacağı açıklanmıştır.

Buna göre, adı geçen firma tarafından imal edilen damperin kamyon ve benzeri araçlara eklenmesi suretiyle yapılan tadilat işinin 91 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği kapsamında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                 Başkan a.