Özelge: Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında satın alınan iş makinelerinin devrine ilişkin sözleşmenin damga vergisi ve harcı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-606

02/06/2011

Konu

:

Damga Vergisi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, firmanızın finansal kiralama sözleşmesi kapsamında satın aldığı iş makinelerinin devrine ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmenin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

            488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/6 fıkrasında, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-6 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

            492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, "Noter işlemlerinden bu kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanları noter harçlarına tabidir." denilmiş, aynı  Kanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında, menkul ve gayrimenkul mallar hakkında alım, satım, taahhüt ve rehinle ilgili her nevi mukavele, senet ve kağıtlarda değer gösterilmesinin mecburi olduğu; 43 üncü maddesinde ise motorlu kara taşıtları ile ilgili alım, satım ve taahhüt işlemlerinde gösterilecek değerin, işleme konu olan taşıtın cinsi, markası, modeli, tipi ve yaşı itibariyle Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince tespit edilen ve işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kasko sigortasına esas değerden az olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Harçlar Kanununa bağlı (2) sayılı tarifenin I-1 fıkrasında, muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve kağıtlardan beher imza için binde 0,60 oranında nispi harç alınacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu oran 29/12/2009 tarih ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile binde 0,99 olarak tespit edilmiştir.

            Diğer taraftan,  5942  sayılı Kanunla  değiştirilen 2918  sayılı Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinin 1/5/2010 tarihinde yürürlüğe giren altıncı fıkrasında, tescil edilmiş araçların noterler tarafından gerçekleştirilen satış ve devir işlemlerinin noter harcından, bu işlemler için düzenlenen kağıtların da damga vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.

            5942 sayılı Kanunun 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe giren geçici 1 inci maddesinde, "1/5/2010 tarihine kadar uygulanmak üzere 2918 sayılı Kanunun 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin (d) bendinin değişiklik öncesi hükümlerine göre noterlerde yapılan satış ve devir işlemleri her türlü harçtan, bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve değerli kağıt bedellerinden istisnadır. Bu tarihe kadar, 1512 sayılı Kanunun 112 nci maddesi uyarınca belirlenen ücret uygulanmaksızın satış ve devre ilişkin her türlü işlem karşılığında toplam 20 Türk Lirası maktu ücret alınır." denilmiştir.

            2918 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde ise, "Yönetmelikte gösterilen esaslara göre :

            a) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bütün araçlar ile çesitli anlaşmalara göre askeri amaçla yurdumuzda bulunan kuruluşlara ait araçların tescilleri Türk Silahlı Kuvvetlerince, 

            b) Raylı sistemle çalışan araçların tescilleri, kullanıldığı yerlere göre ait olduğu kuruluşlarca,

            c) İş makinesi türünden araçların tescilleri;

                 1. Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarınca,

               2. (Değişik: 17/10/1996 - 4199/10 md.) Özel veya tüzelkişilere ait olanlardan; tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılanların tescilleri, üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca,   

            d) Tarım kesiminde kullanılanlar hariç. İl Trafik Komisyonlarından karar alınmak şartı ile motorsuz taşıtlardan gerekli görülenlerin tescilleri belediyelerce,

            e) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında kalan bütün motorlu araçların tescilleri trafik tescil kuruluşlarınca,

          Yapılır, belge ve plakaları verilir." hükmüne yer verilmiştir.

            2918 sayılı Kanunun 22 nci madde hükmünün incelenmesinden de görüleceği üzere, kamu kuruluşlarına ait iş makinesi türünden araçların tescillerinin ilgili kuruluşlarınca, özel veya tüzel kişilere ait iş makinesi türünden araçlardan tarım kesiminde kullanılanların tescilinin ziraat odalarınca, tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer kesimlerde kullanılan iş makinesi türünden araçların tescillerinin ise üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi  odalarınca yapılması gerekmektedir.    

           Bu itibarla, 2918 sayılı Kanuna göre tescil edilmiş iş makinelerinin noterde yapılacak satış ve devir işlemleri ve bu işlemler nedeniyle düzenlenecek kağıtlardan, aynı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendi uyarınca noter harcı ve damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

             

                     

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.