Özelge: Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında geçici ithali yapılan hava aracının KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-130[28-2014]-37

10/04/2014

Konu

:

Finansal kiralama sözleşmesi kapsamında geçici ithali yapılan hava aracının KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, havayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketinizin, faaliyetleri kısmen veya tamamen hava aracı kiralaması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan yurtdışında yerleşik firmalardan finansal kiralama kapsamında geçici ithalat rejimi ile mülkiyet devri olmaksızın yapacağı uçak kiralamalarında uygulanması gereken KDV oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin; 1/2 nci maddesinde, her türlü mal ve hizmet ithalatının KDV ye tabi olduğu,

            4/1 inci maddesinde, hizmetin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığının vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

            13/a maddesinde, faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            16/1-a maddesinde, bu Kanuna göre teslimleri vergiden istisna edilen mal ve hizmetlerin ithalinin; 16/1-b maddesinde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithalinin, KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde, faaliyet konusu hava taşıma araçlarının kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılacak uçak teslimleri Kanunun 13/a maddesine göre, söz konusu uçakların ithali ise Kanunun 13/a ve 16/1-a maddelerine göre KDV den istisnadır. Ancak söz konusu uçağın yurtdışından kiralanmasında bu istisna hükümlerinin uygulanamayacağı açıktır.

            Öte yandan KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Karara ekli (I) sayılı listeye 1/8/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008/13902 sayılı Kararname ile eklenen 15 inci sırada, 3065 sayılı KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmetlerinde KDV oranı % 1 olarak belirlenmiştir.

            Buna göre, havayolu ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketinizin, yurt dışından finansal kiralama yoluyla yapacağı uçak kiralamaları % 1 oranında KDV ye tabi tutulacak ve bu şekilde hesaplanacak vergi, Şirketinizce 2 No.lu KDV beyannamesiyle beyan edilerek ödenecektir. Bu şekilde beyan edilip ödenen KDV tutarları genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.

            Diğer taraftan, yurtdışından yapılacak söz konusu uçak kiralamasında, kiralanacak uçağın Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddeleri kapsamında geçici ithalat rejimine tabi tutulması ve uçağın Türkiye'de kaldığı her ay için kati ithalatında alınması gereken gümrük vergilerinin %3'ünün tahsil edilmesi gerekmekle birlikte, söz konusu uçağın kati ithali KDV den istisna olduğundan, uçağın Türkiye'de kaldığı süre için gümrükte KDV alınmasına gerek bulunmamaktadır.

            Dolayısıyla, gümrük idarelerine bu şekilde fazla ve yersiz  ödenen KDV tutarları KDV Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca ve 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümündeki açıklamalara göre iade edilebilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.