Özelge: Finansal kiralama şirketi tarafından müşterilerine kullandırılan kredi dolayısıyla elde edilen faiz ve benzeri gelirler üzerinden KDV mi, yoksa BSMV mi hesaplanacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-BSMV-886

14/04/2014

Konu

:

Finansal kiralama şirketi tarafından müşterilerine kullandırılan kredi dolayısıyla elde edilen faiz ve benzeri gelirler üzerinden KDV mi, yoksa BSMV mi hesaplanacağı.

 

 

          İlgide kayıtlı özelge talep formunda, finansal kiralama faaliyetiyle ilgili olarak müşterilerle yapılan sözleşme çerçevesinde kullandırılan nakdi kredi dolayısıyla elde edilen faiz ve benzeri menfaatlerin katma değer vergisine mi, yoksa banka ve sigorta muameleleri vergisine mi tabi olacağı, katma değer vergisine tabi olması halinde finansal kiralama işlemine uygulanacak vergi oranının mı uygulanacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

               BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV)  YÖNÜNDEN

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında;"Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymetkarşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka muameleleri vergisine tabidir." hükmü, aynı maddenin 6009 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişik üçüncü fıkrasında, "90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar." hükmü yer almaktadır. Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde ise, BSMV yi banka, banker ve sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.

            Ayrıca, konuya ilişkin olarak 22.10.2010 tarihli ve 27737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin "(B) Banker tanımında 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik" başlıklı bölümünde;

            - 90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında düzenlenen ödünç para verme işleriyle uğraşan gerçek kişiler ile faktoring ve finansman şirketleri banker kapsamında BSMV mükellefi olduğu, bunların yaptığı 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin BSMV ye tabi olduğu, dolayısıyla bu işlemlerin dışında kalan diğer işlemlerin ise KDV ye tabi olduğu,

           - Bir işlemin esas iştigal konusu olarak yapılmasının işletmenin kuruluş gayesi ve bu gayesini gerçekleştirmek için yapmakta olduğu işlem veya işlemlere bakılarak belirleneceği,

            - Esas itibariyle 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerin ilgili kanunlar uyarınca verilen yetki veya izin ile yapılabilecek işlemler olduğu,

            - 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar, bu işlemleri ilgili kanunlarla yetkilendirilmek veya izin verilmek suretiyle yürüten kişileri ifade ettiği ve dolayısıyla bunların 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri "esas iştigal konusu" olarak BSMV ye tabi olacağı, bunlar dışındakilerin aynı fıkrada belirtilen işlemleri "esas iştigal konusu" olmadığından KDV ye tabi olacağı,

            açıklamalarına yer verilmiştir.

            Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, 6802 sayılı Kanunun 28 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemlerden herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar banker kapsamında BSMV mükellefi olup, ....'nin yaptığı kredi kullandırma işlemi, esas iştigal konusu olarak yapılmadığından BSMV nin konusuna girmemektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV) YÖNÜNDEN

             3065 sayılı KDV Kanununun;

        -1/1 maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

          -17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının , sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin KDV den istisna olduğu,

            hükme bağlanmıştır.

         KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, ekli listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre; finansal kiralama faaliyetine ilişkin olarak müşterilerle yapılan sözleşme çerçevesinde kullandırılan nakdi kredi dolayısıyla elde edilen faiz ve benzeri menfaatler BSMV nin konusuna girmediğinden 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-e maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek ve KDV ye tabi olacaktır. Öte yandan, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almayan söz konusu hizmetler için %18 oranında KDV hesaplanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.