Özelge: Fatura veya perakende satış fişlerini kullanmaları şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma...

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

                                  

SAYI   : B.07.0.GEL.0. 65/6516-

KONU :

22/2/2005/8317

AFYON VALİLİĞİ

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ: a) 27/12/2004 gün ve B.07.4.DEF.0.03.10/ÖKC.MUK.111/6263,

        b) 30/12/2004 gün ve B.07.4.DEF.0.03.10/ÖKC.MUK.112/6407 sayılı yazılarınız.

Yazılarınız ve ekleri incelendi.

Bilindiği gibi, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla ilgili olarak yayımlanmış bulunan 49 Seri No.lu Genel Tebliğin A/2 bölümünde, kanunun 1/3. maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak "Mahrukatçılar", Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura veya perakende satış fişlerini kullanmaları şartıyla ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetinin dışında bırakılmıştır.

Buna göre, İliniz mükelleflerinden ........ ve ......... münhasıran mahrukatçılık faaliyetiyle uğraşmaları sebebiyle ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetleri bulunmadığından, anılan faaliyetlerine istinaden süresinde ödeme kaydedici cihaz almadıkları gerekçesiyle haklarında bir ceza kesilmemesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, ilgi yazılarınız ekinde yeralan özelgelerin yukarıdaki açıklamalar ışığında bir kez daha gözden geçirilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.