Özelge: Evinde hem çocuk bakan hem de günlere sipariş üzerine pasta börek yapan kişinin vergilemesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-447

09/09/2011

Konu

:

Evinde hem çocuk bakan hem de günlere sipariş üzerine pasta börek yapan kişinin vergilemesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; evinizde çocuk baktığınız, sipariş alıp günlere pasta-börek yaptığınız belirtilerek, Gelir Vergisine tabi olup olmayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bendler halinde sayılmıştır.

            Söz konusu maddenin (1) numaralı bendinde, motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenlerin (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç) esnaf muaflığından yararlanacakları belirtilmiştir.

            Aynı maddenin (8) numaralı bendinde, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş ve esnaf muaflığından faydalananların faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde saklamak zorunda oldukları hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, anılan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında nakden veya hesaben ödeme yaptıkları sırada tevkifat yapmak zorunda olanlar sayılmış olup, aynı maddenin vergiden muaf esnaflara yapılan ödemelerin yer aldığı 13 üncü bendinin (c) alt bendinde; "Diğer mal alımları için %5" oranında tevkifat yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kek, pasta, börek gibi ürünlerin satışını sabit bir işyeri açmadan ve motorlu nakil vasıtaları kullanmaksızın gezici olarak sürdürmeniz halinde esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmakta olup, yaptığınız pasta-börek işlerini Gelir Vergisi Kanunu'nun  94 üncü maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satmanız  durumunda ise, bu satış karşılığında tarafınıza yapılacak ödemeler üzerinden anılan maddenin (13-c) bendi gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinde;

           " Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir:

            ...

            6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.) (Mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına dahil değildir);

            ... "

            61 inci maddesinde;

            "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilenpara ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsiledilebilen menfaatlerdir."

            hükmüne yer verilmiştir.

            Buna göre, bir işyeri açmadan veya  dadılık hizmeti veren bir firmanın işçisi durumunda olmadan çocuk bakımı hizmeti karşılığı ev sahibinden aldığınız ücretlerin Gelir Vergisi Kanununun 23/6 ncı maddesine göre gelir vergisinden istisna olacağı tabiidir. Ancak söz konusu hizmetin, ticari bir işletmeye bağlı ve onun emir ve talimatları doğrultusunda veya ticaret mahalli olan yerlere verilmesi ile kreş ve çocuk bakımevi niteliğinde yapılması durumunda istisnadan yararlanılmayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.