Özelge: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar tezgahında satılması durumunda vergilendirme hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 9-722

23/02/2012

Konu

:

Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar tezgahında satılması durumunda vergilendirme

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde kendi el emeği ile yaptığınız reçel, kek, börek gibi ürünleri "... Pazarı"nda sattığınız belirtilerek, bu faaliyetiniz nedeniyle esnaf muaflığından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde "Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

            1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)

             .......

            6. Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamülleri, kırpıntı deriden üretilen mamüller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

            ......

            Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

            Esnaf muaflığından faydalananlar faaliyetleri ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve  giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadırlar." hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde, esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca);

            a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

            ...

            c) Diğer mal alımları için % 5,

            ...

            oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, gerek özelge talep formu ve eki belgelerin incelenmesi, gerekse Başkanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde; evde yaptığınız el emeği ürünlerinin satışının yapıldığı yerin, ... Belediyesi ve ... Vakfı işbirliği ile açıldığı, bu yerde kadınların küçük stantlarda cüzi miktarda kira ödemesi yaparak ürettikleri ürünleri pazarladığı,  esas amacın, kadınların evlerde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayarak, ekonomik hayata katılımlarını sağlamak olduğu, satış yapılan yerin haftanın her günü değil, iki günü (Perşembe ve Cumartesi) açık olduğu anlaşılmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; evinizde ürettiğiniz ve ... Pazarında bulunan stantta sattığınız  kek, pasta börek gibi ürünler nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi uyarınca, erişte, tarhana ve reçel gibi ürünler nedeniyle 9/6 ncı maddesi uyarınca esnaf muaflığından yararlanmanız mümkün bulunmakta olup, söz konusu ürünler anılan Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satılması durumunda, bu satış karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden yukarıda belirtilen  oranda gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.