Özelge: Evde firmalardan alınan malzemelerle yapılan krem ve parfüm kapağı montaj işinin esnaf muafiyeti kapsamında olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı

:

62030549-120[9-2012/818]-733

20/05/2013

Konu

:

Evde firmalardan alınan malzemelerle yapılan krem ve parfüm kapağı montaj işinin esnaf muafiyeti kapsamında olup olmadığı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, evinizde  firmadan almış olduğunuz malzemelerle  krem ve parfüm kapağı montaj işi  yaptığınızı belirterek esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9'uncu maddesinde,  "Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

             ...

            1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler  (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)

            ...

            Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

            ...

            Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almıştır.

           Öte yandan, Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

            Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanun'un 94'üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, (13) numaralı bendinde esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden (2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca)

            a) 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2,

            b) Hurda mal alımları için % 2,

            c) Diğer mal alımları için % 5,

            d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için % 10,

oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan 264 Seri No.lu Gelir Vergi Genel Tebliğinin 2.2. Esnaf Muaflığı Kapsamında Evlerde Üretilebilecek Ürünler başlıklı bölümünde

            " ...

           Diğer taraftan, anılan bentte sayılan emtianın imali için ödenen hizmet bedelleri de (ücrete ilişkin unsurları taşımamak kaydıyla) bu bent kapsamında değerlendirilecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, krem ve parfüm kapağı takma işi söz konusu bendte yer alan ürünlerle benzerlik göstermediğinden anılan bend hükmüne göre esnaf muaflığından faydalanılması mümkün bulunmamaktadır.

            Ancak, evde  yapmış olduğunuz krem ve parfüm kapağı montaj işinin   Gelir Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi mümkün  bulunmakta olup, yaptığınız iş karşılığında firma tarafından  yapılan ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin (13-d) numaralı bendi gereğince %10 gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Diğer taraftan evde, firmadan almış olduğunuz malzemelerle yaptığınız işin   bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak işçi - işveren ilişkisi doğuracak şekilde yapılması durumunda ise yapılan ödemelerin ücret kabul edilerek Gelir Vergisi Kanunu'nun 61, 94, 103 ve 104'üncü maddelerine göre vergilendirileceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.