Özelge: Ev hanımlarını meslek edindirme ve güzel sanatları öğretme amacıyla Belediyeniz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesnde açılan kursların KV ve KDV karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

AMASYA VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

65771276-2010/KA-KDV-10

15/03/2012

Konu

:

Ev hanımlarını meslek edindirme ve güzel sanatları öğretme amacıyla Belediyeniz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan kursların KV ve KDV karşısındaki durumu

                           

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Belediyeniz tarafından ev hanımlarına meslek edindirmek, aile ekonomilerine katkı sağlar hale getirerek sosyal riskin azaltılmasına yönelik diyaloğa dayalı sağlam politikaların oluşturulması, toplumun en hassas gruplarının korunması ve daha fazla önem verilmesi, güzel sanatların öğretilmesi amacıyla ... bağlı olarak kurulan ... ev hanımları tarafından üretilen ürünlerin sergilenmesi ve bu ürünlerin ... kâr amacı gütmeden satışının yapılması faaliyetinin Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan ilgili muafiyet ve istisna hükümleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına alınmış, aynı Kanunun 2 nci maddesinde de devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci ve ikinci fıkralar dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadî kamu kuruluşları olduğu, bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanununun uygulanmasına ilişkin açıklamalar içeren 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.3.1.) bölümünde iktisadi kamu kuruluşunun ticari, sınai veya zirai bir işletme oluşturup oluşturmadığı hususunda, Tebliğin (2.4.) bölümünde yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğin (2.4.) bölümünde ise iktisadi işletmenin belirlenmesinde işletmenin belirgin özelliğinin bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesinin, diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurlarının ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetler olduğu, kanunun bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek veya vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsamına aldığı, satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kar edilmemesinin, karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyeceği açıklanmıştır.

İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ... tarafından ev hanımlarına yönelik kurulan ... kursiyerlerce yapılan faaliyetler sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ... tarafından teşhir ve satışının yapılmasına sadece aracılık edilmesi ve herhangi bir gelir elde edilmemesi halinde iktisadi kamu kuruluşu söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu ürünlerin bir organizasyon dahilinde, devamlı olarak ve bedel mukabilinde (kar amacı güdülmese dahi) ... Belediyeniz tarafından satışının yapılması durumunda iktisadi kamu kuruluşu söz konusu olacağından kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (g) bendinde genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, demek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların ve bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

Buna göre,  ... tarafından ev hanımlarının el sanatlarını öğrenmelerine yönelik kurulan ... kursiyerlerin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin teşhir ve satışına ilişkin olarak iktisadi işletme oluşmaması ve bu satışların ticari nitelik taşımaması halinde katma değer vergisine tabi tutulması söz konusu değildir. Ancak, bahsi geçen ürünlerin ticari bir organizasyon dahilinde ve devamlı olarak satışının yapılması genel hükümler çerçevesinde katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapman��z hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.