Özelge: Eski model araçların satışında uygulanacak ÖTV matrahı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

84974990-135[12-2011/01]-708

10/07/2013

Konu

:

Eski model araçların satışında uygulanacak ÖTV matrahı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... ve ... marka araçların satış bayisi olduğunuz ve 2006 ve 2007 yıllarında satmak için ana bayiden satın alınan 2 adet aracın satılamadığı ve halen stoklarınızda görüldüğü ifade edilerek, söz konusu araçların rayiç bedellerinden satılması halinde satış bedelinden geriye giderek KDV ve ÖTV matrahını bulup hesaplayıp hesaplamayacağınız ile araçların firmanız tarafından nihai tüketiciye satışı esnasında uygulanan güncel döviz kurunun araçların ana bayiden alımı esnasında uygulanan güncel döviz kurundan düşük olması halinde alış faturasındaki tutarın güncel kura çevrilerek kur zararının alış faturasındaki tutardan indirim yapılarak ÖTV matrahının tespit edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            4760 sayılı ÖTV Kanunu'nun;

            - 1/1-b maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olduğu,

            - 3/a maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı ile gerçekleşeceği,

            - 4/1-b maddesinde, vergi mükellefinin, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu,

            - 11/3. maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,

            - 12/1. maddesinde ÖTV'nin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli üzerinden, malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, ithalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahının esas alınacağı, verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirileceği,

              hükümlerine yer verilmiştir.

            Öte yandan 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği'nin "7.Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı" başlıklı bölümünde, ÖTV Kanununun 11/3. maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının; bunların ilk iktisabında hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmekte olduğu, 3065 sayılı KDV Kanununun 20. maddesine göre teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan ya da bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade etmekte olduğu, KDV Kanununun 24. maddesinde belirtilen unsurların matraha dahil edilmekte olduğu, Kanunun 25-a maddesine göre mükellefin düzenlediği fatura veya benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun iskontoların ise matrahtan indirilebildiği, bu hükümler uyarınca, ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki araçların ÖTV mükelleflerince ilk iktisap kapsamındaki teslimlerinde hesaplanacak ÖTV matrahının, teslim işleminin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bu bedelden, mükellefin düzenlediği faturada ayrıca gösterdiği ticari teamüllere uygun iskontonun düşülmesinin mümkün olduğu, ancak ÖTV Kanununun 12/1. maddesinin sonuna 5766 sayılı Kanunun 19-d maddesiyle eklenen hükümlerle, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malları alış bedeli üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağının hükme bağlandığı, ithalatçıların alış bedeli olarak, ithalatta hesaplanan KDV matrahının esas alınacağı, verginin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, mükellefin malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından % 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden indirileceği belirtilmiştir. KDV Kanununun "Döviz İle Yapılan İşlemler" başlıklı 26. maddesine göre, bedelin döviz ile hesaplanması halinde dövizin, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği andaki cari kur üzerinden Türk parasına çevrileceği belirtilmiştir.

            Bu hükümler uyarınca, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan araçların, firmanız tarafından müşterilerinize ilk iktisap kapsamında yapılacak teslimlerinde ÖTV matrahı, varsa ticari teamüllere uygun iskonto tutarının da düşülmesi sonucunda kalan teslim tutarı olup, bu tutar üzerinden aracın tabi olduğu orana göre hesaplanan ÖTV'nin, bu aracın bayiden alış bedeli üzerinden hesaplanan ÖTV tutarından daha düşük olması halinde, ÖTV bayiden alış bedeli üzerinden hesaplanacaktır. Dolayısıyla, Firmanız tarafından 2006 ve 2007 yıllarında alınan bir aracın ilk iktisap kapsamında müşterinize yapılacak tesliminde rayiç bedel üzerinden belirlenen ÖTV matrahının, bu aracın distribütör firmadan alış bedelinden daha düşük olması mümkün bulunmamaktadır.

            Öte yandan, distribütör firmadan döviz üzerinden yapılan araç alımında, alış bedeli, alış tarihindeki Merkez Bankası alış kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek bu tutar üzerinden belirlenecektir. Diğer bir ifadeyle alış bedelinin, ilk iktisap kapsamındaki satış tarihindeki döviz kuru üzerinden belirlenmesi mümkün değildir. ÖTV Kanununa ekli (II) sayıl�� listede yer alan bir aracın ilk iktisap kapsamında döviz kuru üzerinden tesliminde,  ÖTV matrahı, satış tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk lirasına çevrilerek  bu tutar üzerinden  belirlenecek olup,  söz konusu aracın satış tarihindeki kur farkı nedeniyle Firmanız aleyhine alış bedelinden daha düşük bir satış bedeli ortaya çıksa dahi, ilk iktisap kapsamındaki tesliminizde esas alınacak ÖTV matrahı, alış bedelinin Türk lirası karşılığını teşkil eden tutarından az olamayacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.