Özelge: Eski malikin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetinin zapt tarihi itibarıyla sona erdirilmesinin gerekip gerekmediği hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

 

SAYI  :B.07.1.GİB.0.02.61/6160-13/72246                                                                       18.07.2008

KONU:

 

 

............. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi:     .......... tarihli ve ................ sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekindeki ............ tarihli ve ............... sayılı özelgeniz incelenmiştir.

Bilindiği gibi, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 3 üncü maddesinde, "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik ...sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü; 7 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti motorlu taşıtların trafik, ...siciline kayıt ve tescili ile başlar..." hükmü; 8 inci maddesinde ise "Motorlu taşıtların trafik ... siciline ait kayıtlarının silinmesi halinde, ... mükellefiyet sona erer." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin "Zapt ve Müsadere Edilen Araçlar Hakkında Yapılacak İşlemler" başlıklı 73 üncü maddesinde konuya ilişkin hükümler yer almaktadır.

Bu hükümlere göre, müsaderesine karar verilen ........... plakalı taşıtın zapt tarihi itibarıyla (05.11.2005) ilgili trafik şube veya bürosundaki eski malik adına olan tescil kaydının silinmesi üzerine, eski malikinin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti zapt tarihi itibarıyla sona erdirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin düzeltilerek gereğini rica ederim.

 

Bakan a.