Özelge: Esas faaliyet konuları binek otomobillerin kiralanması olan mükelleflerin, bu faaliyetlerinde kullandığı otomobillerin satılması halinde, satışa konu otomobillerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergileri hk.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI : B.07.1 .GİB.0.01 .53/5329-825

KONU:                                                                                            

........... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

İLGİ :  a) ... tarih ve ...  sayılı,

            b) ... tarih ve ... sayılı yazılarımız.

            c) ... tarih ve ... sayılı yazınız.

 

İlgi (c)'de kayıtlı yazınızın incelenmesinden, esas faaliyet konuları binek otomobillerin kiralanması olan mükelleflerin, bu faaliyetlerinde kullandığı otomobillerin satılması halinde, satışa konu otomobillerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergilerinin KDV Kanununun (29/2) maddesi kapsamında iade konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımızca verilmiş iki farklı görüş (...  Defterdarlığı KDV Gelir Müdürlüğüne hitaplı ilgi (a) yazımız ile ...  Vergi Dairesi Başkanlığına hitaplı ilgi (b) yazımızın) bulunması nedeniyle tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

İlgi (a)'da kayıtlı özelgemizde, faaliyeti binek otomobillerinin kiralanması olan firmanın, bu otomobilleri indirimli oran uygulayarak teslim etmesi halinde, otomobillerin iktisabında yüklendiği KDV'nin indirim yoluyla telafi edilmediğinin tespiti şartıyla iadeye konu olabileceği belirtilmekle birlikte, örneği ilişik, 23.11.2004 tarih ve 55307 sayılı özelgemizde otomobil kiralama şirketlerince %1 oranına tabi olarak satılan otomobillerin iktisabı dolayısıyla yüklenilen vergilerin bu araçların işletme olarak kullanılması nedeniyle hesaplanan vergiler ile telafi edilmiş olması gerektiğinden bahisle KDV Kanununun (29/2) maddesine dayanarak yapılan iade taleplerinin yerine getirilmesinin mümkün bulunmadığı yönünde görüş oluşturulmuştur.

Bu nedenle, konu ile ilgili olarak ilgi (b)'de kayıtlı yazımız ve ...  Valiliğine hitaplı ... tarih ve ...  sayılı yazımızdaki görüşler doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

Başkan a.