Özelge: Enflasyon düzeltme zararları mahsubu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-2291

25/07/2012

Konu

:

Enflasyon düzeltme zararları mahsubu.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri çerçevesinde devralınan .... Kimya A.Ş.'nin faaliyetine devam edilmeyeceği belirtilerek, devralınan mali zararların kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirilip indirilemeyeceği, bu zararların enflasyon düzeltmesine tabi tutulup tutulamayacağı ve enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak ise düzeltme farklarının kurumlar vergisine tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde, birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması ile münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi şartları dahilinde gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde olduğu belirtilmiş ve 20 nci maddede belirtilen şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlarının vergilendirileceği, birleşmeden doğan kârların ise hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde ise, Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde devralınan kurumların devir tarihi itibarıyla öz sermaye tutarını geçmeyen zararlarının, son beş yıla ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin kanunî süresinde verilmiş olması ve devralınan kurumun faaliyetine devir veya bölünmenin meydana geldiği hesap döneminden itibaren en az beş yıl süreyle devam edilmesi şartıyla indirim konusu yapılabileceği hükmü yer almaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (1) numaralı bendinde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutacakları hükmüne yer verilmiş olup, 5228 sayılı Kanunla eklenen (9) numaralı bent ile de, "Münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar." hükmü getirilmiştir.

Aynı maddenin (A) fıkrasının (5) numaralı bendinin yedinci alt bendinde, matrahın tespitinde geçmiş yıl malî zararlarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tutarları ile dikkate alınacağı belirtilmiştir.

348 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; "... münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden ve kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, enflasyon düzeltme şartlarının (fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde %100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde%10'dan fazla olması) oluşup oluşmadığına bakılmaksızın, 2005 ve müteakip yıllarda her geçici vergi dönemi ve hesap dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur." denilmektedir.

 15.07.2005 tarihinde yayımlanan 19 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinin "3- Münhasıran Sürekli olarak İşlenmiş Altın, Gümüş Alım Satımı ve İmali ile İştigal Eden Mükelleflerin Enflasyon Düzeltmesi" başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında da;

"Diğer taraftan, esas faaliyetleri olan kuyumculuk işi yanında bu faaliyetlerinin bir cüzü niteliğinde olan platin, kıymetli taş alım satımı veya imali gibi faaliyetleri bulunan mükelleflerce de enflasyon düzeltmesi yapılması gerekmektedir.

Ancak, kuyumculuk faaliyetinin yanı sıra bu nitelikte olmayan market işletmesi, gıda ticareti, beyaz eşya alım-satımı, kafe işletmesi gibi başka faaliyetlerinin bulunması durumunda, "münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım satımı ve imali" faaliyetinden söz edilemeyeceğinden enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır."

 açıklaması yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, devir aldığınız .... Kimya San. Tic. A.Ş.'nin faaliyetine devam etmeyecek olmanız nedeniyle bu şirketten devraldığınız zararlar, şirketinizin safi kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır.

Öte yandan, münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal ettiğini belirttiğiniz şirketinizce enflasyon düzeltmesi yapılmaya devam edileceğinden, devir aldığınız geçmiş yıl zararları da enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak, ancak enflasyon düzeltmesi sonucu oluşacak farklar safi kurum kazancının tespitinde indirime konu edilemeyecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.