Özelge: Emniyet müdürlüğüne yapılacak araç bağışında KDV ve ÖTV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ADANA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

ÇOK İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.01.16.02-2011-12356-KDV-ÖTV-106

01/11/2012

Konu

:

Emniyet müdürlüğüne yapılacak araç bağışında KDV ve ÖTV istisnası.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Derneğiniz tarafından ... Emniyet Müdürlüğüne hibe edilmek üzere taşıt satın alınması sırasında özel tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) ödenip ödenmeyeceği, taşıt alımlarının KDV Kanununun 13/f ve 17 nci maddeleri uyarınca KDV den istisna tutulup tutulmayacağı, KDV ve ÖTV ödenmesi gerekiyorsa ödenen ÖTV ve KDV nin iadesinin talep edilip edilmeyeceği sorulmaktadır.

1. KDV Yönünden:

KDV Kanununun;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari,  sınai, zırai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

-13/f maddesinde, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar, silah, mühimmat, silah malzeme, teçhizat ve sistemleri ile bunların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler ve bu teslim ve hizmetleri gerçekleştirenlere bu kapsamda yapılacak olan, miktarı ve nitelikleri yukarıda sayılan kuruluşlarca onaylanan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

-17/2-b maddesinde, Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının KDV den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Derneğiniz tarafından Emniyet Müdürlüğüne bağışlanmak üzere piyasadan taşıt satın alınması işleminin Kanunun 13/f maddesi kapsamında KDV den istisna tutulması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, Derneğiniz tarafından KDV ödenerek satın alınan taşıtların Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz teslimi KDV nin konusuna girmemektedir. Derneğinizin taşıtların satın alınması sırasında ödediği KDV nin iadesi ise söz konusu değildir.

2. ÖTV Kanunu Yönünden:

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalat, imalatçılar tarafından teslimi veya ÖTV uygulanmadan önce müzayede suretiyle satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ye tabi tutulmuştur.

Aynı Kanunun "İstisnalar" başlıklı ikinci bölümünün 5, 6 ve 7 nci maddeleri ile istisna kapsamına alınan işlemlerle söz konusu işlemler gereği bu Kanuna ekli listelerdeki mallarla ilgili ÖTV istisnasından yararlanacak kişi ve kurumların kimler olduğu belirlenmiştir.

Diğer taraftan, Kanunun "İstisnaların Sınırı ve Yetki" başlıklı 10/1 inci maddesinde ise, özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yukarıdaki Kanun hükümlerinin birlikte incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olan taşıtların ilk iktisabında bedelsiz teslimlerin özel tüketim vergisinden muaf olduğuna dair bir hükme yer verilmemiştir.

Buna göre, yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, derneğiniz tarafından bedeli ödenerek satın alınan ve Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz olarak bağışta bulunulacak kayıt ve tescile tabi taşıtların ilk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.