Özelge: Elektronik ortamda yurtdışından kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatının KDV ve ÖİV karşısındaki durumu hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-1906

26/10/2011

Konu

:

Elektronik ortamda yurtdışından kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatının KDV ve ÖİV karşısındaki durumu

 

 

İlgi kayıtlı özelge talep formunda, Almanya üzerinden elektronik ortamda kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatı yaptığınız, ithalatın yurtdışındaki firmaya elektronik ortamda havalenin yapılmasından sonra kendi bilgisayar ekranınıza konfirme edilmesiyle gerçekleştiği, ithalatın gerçekleşmesinden sonra yine elektronik ortamda toptan ve perakende olmak üzere yurtiçinde satış yapacağınızdan bahisle, söz konusu faaliyetin KDV ve ÖİV uygulaması karşısındaki durumu hakkında görüş talebinde bulunulmaktadır.

I-KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusu teşkil ettiği,

1/2  nci maddesinde,  her türlü mal ve hizmet ithalatının,

1/3-a maddesinde ise, posta, telgraf, teleks ve bunlara benzer hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin  KDV ye tabi olduğu,             

9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı'nın, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

hükümlerine yer verilmiştir.

Hizmet ithali ile ilgili olarak 15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "C- Yurt Dışından Sağlanan Hizmetler" başlıklı bölümünde; "KDV Kanununun 1. maddesine göre işlemler Türkiye'de yapıldıkları takdirde vergiye tabi tutulabilecektir. Aynı Kanunun 6/b maddesine göre, Türkiye'de yapılan, ... veya faydalanılan hizmetler Türkiye'de ifa edilmiş sayılacaktır. Yurt dışında firmalara yaptırılan hizmetlerden bu kapsama girenlerin vergiye tabi olacağı açıktır. Bu gibi hizmet ifalarında mükellef esas olarak yurt dışındaki firma olmakla birlikte, firmanın Türkiye'de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmaması halinde vergi, sözü edilen Kanunun 9. maddesi gereğince hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından bağlı bulunulan vergi dairesine sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir." açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, yurt dışındaki GSM firmasından elektronik ortamda kontor ve kısa mesaj ithali yapılması KDV ye tabi olup, mükellef yurtdışında bulunduğundan ithalatın gerçekleştiği döneme ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile tarafınızdan beyan edilmesi; ayrıca, ithal edilen kontor ve kısa mesajların yurtiçinde satışı da KDV ye tabi bulunduğundan  KDV mükellefiyeti tesis ettirerek düzenli olarak beyanname vermeniz gerekmektedir.

Diğer taraftan, 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV nin aynı döneme ait 1 no.lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

II- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ YÖNÜNDEN

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesinde, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin sundukları elektronik haberleşme hizmetlerinin ÖİV ye tabi olduğu, elektronik haberleşme hizmetlerini sunan işletmecilerin verginin mükellefi olduğu, bir aya ait ÖİV nin izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödeneceği ve bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı KDV Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, yurt dışında faaliyet gösteren GSM operatörleri ÖİV mükellefi olmadığından, elektronik ortamda yurt dışından kısa mesaj (SMS) ve kontör ithalatı işlemi nedeniyle ÖİV hesaplanmayacaktır. Ayrıca, elektronik ortamda ithal edilen  kısa mesajların (SMS) ve kontörlerin yurt içinde toptan veya perakende satışı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca yetkilendirilen işletmeciler tarafından sunulan bir elektronik haberleşme hizmeti olmadığından ÖİV ye tabi değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.