Özelge: Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[MÜK.242-2013]-29

20/02/2013

Konu

:

Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunun tetkikinden, Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinizin, aktifine kayıtlı binek araçlarının akaryakıt ihtiyaçlarını "Taşıt Tanıma Sistemi"   ile akaryakıt bayilerinden karşıladığı, temin edilen akaryakıtlar için bayiler yerine madeni yağ lisansına sahip ana şirket tarafından fatura düzenlendiği ve akaryakıt bedellerinin de ana şirkete ödendiği belirtilerek, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçip geçmeyeceğiniz hususunda tereddüt oluştuğundan Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

          Konuya ilişkin olarak yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amaçlanmıştır.

            Bu kapsamda anılan tebliğin "3.Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1.Kapsama Giren Mükellefler"  başlıklı bölümünde; "3.1.1.Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter  tutma ve elektronik fatura uygulamasına  dahil olma zorunluluğu  getirilmiştir.

            a) 4/12/2003 tarihli  ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011  tarihi itibariyle asgari  25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002  tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar,"

            "3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi" başlıklı bölümünde;

"3.2.1.  3.1.  bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

            a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

            b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı  (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

            içerisinde geçmeleri zorunludur."  açıklamasına yer verilmiştir.

            Yukarıdaki hüküm ve  açıklamalara göre; madeni yağ lisansına sahip  ana şirketten bayiler aracılığıyla akaryakıt temin eden şirketinizin, 31/12/2011 tarihi itibariyle brüt satış hasılatı 25 milyon TL yi aştığından,  421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğindeki açıklamalar doğrultusunda elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                     

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.