Özelge: Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasında Brüt Hasılat Tespitinde Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinden Elde Edilen Gelirin Dikkate Alınıp Alınmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

68554973-105[413-2013/11]-101

17/09/2013

Konu

:

Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasında Brüt Hasılat Tespitinde Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinden Elde Edilen Gelirin Dikkate Alınıp Alınmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin; ihracat, imalat, inşaat ve onarım işlerinin yanı sıra yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile de iştigal ettiğini, 31/12/2011 tarihli gelir tablosunda kayıtlı brüt satış hasılatının önceki yıllardan aktarılarak gelen yıllara sari inşaat onarım işleri hak ediş gelirleri ile birlikte cari yıl hasılatlarının toplamından oluştuğunu belirterek, yıllara sari inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceğinden ve karın tamamının da o yılın geliri sayılacağından, yıllara sari inşaat ve onarım işinden elde edilen gelirin 2011 yılı brüt satış hasılatının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı, 421 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen hasılat limitinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda görüş talep edilmektedir.

            421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amaçlanmıştır.

             Bu kapsamda, anılan Tebliğ'in "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün "3.1. Kapsama Giren Mükellefler" başlıklı bölümünde; "3.1.1. Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

              a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL. brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL. brüt satış hasılatına sahip olanlar." açıklamasına yer verilmiştir.

           Öte yandan  5520 sayılı Kurumlar vergisi kanunun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde ise birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği, mükelleflerin bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu  giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır."

            Buna göre, yıllara sari inşaat işi kapsamında elde edilen gelirin işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak vergilendirileceği tabiidir. Dolayısıyla şirketinizin 2011 yılında sona eren yıllara sari inşaat işleri kapsamında elde ettiği gelirin 2011 yılı brüt satış hasılatı tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

            Öte yandan   421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen 25 Milyon TL. ve 10 Milyon TL. brüt satış hasılatının hesabında sadece madeni yağ ile 4760 sayılı Kanun'a ekli (III) sayılı listedeki mallar ile ilgili brüt satış hasılatınızın değil tüm faaliyetleriniz ile ilgili toplam satış hasılatınızın dikkate alınması gerekmekte olup, mal alımlarınızın, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlardan ya da 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenlerden yapılması ve sözkonusu tebliğde belirlenen brüt satış hasılatı rakamlarının aşılması halinde elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğunuzun bulunduğu tabiidir. 

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.