Özelge: Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçiş koşulları hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLI��I

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

64597866-105[MÜK.257-2013]-73

20/05/2013

Konu

:

Elektronik defter ve elektronik fatura uygulamasına geçiş koşulları.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Başkanlığımız ... vergi kimlik numaralı mükellefi olan şirketinize Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca (EPDK)   ayrı bir madeni yağ lisansı verilmemekle birlikte, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca  adı geçen Kurulca ... Dağıtıcı Lisansı verildiği, ilgili lisansın "Özel Hükümler" bölümünde; bu lisansın ... ne  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca  dağıtım, ihrakiye teslimi, taşıma, depolama, madeni yağ ithali   ve ...   adresinde bulunan tesisinizde madeni  yağ üretimi faaliyeti yapmak üzere verildiği belirtilerek, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğunuzun bulunup bulunmadığı hususunda tereddüt oluştuğundan, Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü bendinde Maliye Bakanlığının, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan aynı Kanunun mükerrer 242 nci maddesinin ikinci fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine tâbi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, aynı Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır. Söz konusu fıkrada ayrıca, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter, kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin olarak  14/12/2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3. Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunluluğu" başlıklı bölümünün, " 3.1. Kapsama Giren Mükellefler" başlıklı alt bölümünde;

            " ...............Bakanlığımızca aşağıda sayılan mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilmiştir.

            a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.

            b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar."

            Anılan tebliğin "3.2. Elektronik Fatura ve Elektronik Deftere Geçiş Süresi" başlıklı bölümünde;

            "3.2.1. 3.1. bölümde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin;

            a) Elektronik fatura uygulamasına 2013 takvim yılı (1/9/2013 tarihi itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurulması gerekmektedir.)

            b) Elektronik defter uygulamasına ise 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.)

içerisinde geçmeleri zorunludur." açıklamasına yer verilmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca şirketinize ayrı bir madeni yağ lisansı verilmemekle birlikte, şirketinize verilen   ... DAĞITICI LİSANSI'nın özelge talep formunuz ekinde  Başkanlığımıza ibraz edilen örneğinin "BÖLÜM II", "ÖZEL HÜKÜMLER" başlıklı bölümünde; bu lisansın şirketinize 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca dağıtım, ihrakiye teslimi, taşıma, depolama, madeni yağ ithali ve ... ki tesiste madeni yağ üretimi yapmak üzere verildiği  anlaşıldığından, 421 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereğince elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğunuz bulunmaktadır.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.