Özelge: Elektrik Üretimi Lisans Harcının kimlerden alınacağı, hangi tarihten itibaren harcın tahsiline başlanacağı ve harcın matrahının ne şekilde tespit edileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

37009108-140[ md/2014-1624-65

16/05/2014

Konu

:

Elektrik Üretimi Lisans Harcı hk.

 

 

            İlgi'de kayıtlı  Özelge Başvurunuzda;  İlimiz ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  6456 Sayılı Kanun'un 16. ve 17. maddeleriyle 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 113.maddesinin sonuna eklenen fıkra ile aynı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarife'ye eklenen bölüm gereğince, anılan Kanunda nitelikleri belirtilen mükelleflerden her yıl "Elektrik Üretimi Lisans Harcı" alınmasının  hükme bağlandığı ancak, söz konusu hüküm gereği "harcın kimlerden alınacağı, hangi tarihten itibaren harcın tahsiline başlanacağı ve harcın matrahının ne şekilde tespit edileceği" hususlarında tereddüt edildiği belirtilerek,  bu hususta Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

            18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  "Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 16. maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 113. maddesinin sonuna  01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere; "Elektrik üretimi lisans harçları her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir. Genel bütçe geliri olarak kaydedilen elektrik üretimi lisans harçlarından hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisans harçlarının %90'ı, haziran ayının sonuna kadar, hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi yapan tesisin bulunduğu yerin il özel idaresine, il özel idaresi bulunmayan yerlerde büyükşehir belediyesine aktarılır.Hesaplanarak aktarılan bu tutarlar, 02.07.2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine ayrılacak payların hesabında matraha dahil edilmez.  " fıkrası  eklenmiştir.

            Aynı Kanun'un 17. maddesi ile de Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı Tarife'nin sonuna yine 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere;

 

            "XV- Elektrik üretimi lisans harçları:

            1-Hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim lisansı (Her yıl için):

             Elektrik  Piyasası  Kanunu  kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunanların (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde ettikleri bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden (Binde 15),

            Üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli gayrisafi iş hasılatına dahil edilmez."  hükmü eklenmiştir.

            Diğer taraftan, 04.04.2014 tarih ve HK-13/2014-1 sayılı 13 Sıra No.lu Harçlar Kanunu Sirküleri'nde; " ...Elektrik Piyasası  Kanunu  kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödemeksizin hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan lisans sahibi firmalarca (Kamu Kuruluşları hariç) bu faaliyetlerden elde edilen  bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden aşağıda açıklandığı şekilde Elektrik Üretimi Lisans Harcı ödenmesi gerekmektedir.         

            Buna göre;

            Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek Harç Bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatı bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının Mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

                 ...

            Elektrik üretim tesisinin bulunduğu yer vergi dairesinde kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunması halinde, Harç Bildirimi bu vergi dairesine, kurumlar vergisi mükellefiyetinin farklı bir ildeki vergi dairesinde bulunması halinde ise Harç Bildirimi elektrik üretim tesisinin bulunduğu yerdeki harç tahsiline yetkili vergi dairesine verilecektir.

            ..."  ifadesine yer verilmiştir.

            Konu ile ilgili olarak, Özelge Talep Formu ekinde Vergi Dairesi Başkanlığımıza ilettiğiniz ... ile ... arasında ... tarihinde düzenlenen "Hisse Satış Sözleşmesi"nde; " ... sahibi bulunduğu ve Şirketiniz sermayesinin %100'ünü  teşkil eden hisselerin, bu sözleşmede  belirtilen şartlarla ... ... 'ne ....- ABD Doları bedelle devredildiği,

             ... 'nun ... tarih ve ... sayılı Kararı ile Şirketinize 49 yıllığına işletme hakkı devredilen ... 'in ürettiği elektriği otoprodüktör lisansı çerçevesinde Şirketinizin kendi üretimi için kullanacağı,

         şeklindeki açıklamalara yer verilmiş olup, şirketinizin sermayesinin % 100'ünü teşkil eden hisselerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bedeli mukabilinde ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredildiği ve özelleştirme bedelinin anılan şirket tarafından ödendiği anlaşılmaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 6456 sayılı Kanun'un 17.maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağl�� (8) sayılı Tarife'nin sonuna eklenen "XV-Elektrik Üretimi Lisans Harçları" bölümü gereğince; hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretim faaliyetinde bulunan ve bahse konu harcın mükellefi olan şirketinizce,  Elektrik  Piyasası  Kanunu  kapsamında, özelleştirme bedeli, lisans ihale bedeli ve su kullanım bedeli ödenmesi söz konusu olmadığından, bu faaliyetten elde edilen bir önceki yıl gayrisafi iş hasılatı üzerinden her yıl (Binde 15) oranında "Elektrik Üretimi Lisans Harcı" tahsil edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektrik bedelinin ise gayrisafi iş hasılatına dahil edilmeyeceği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.