Özelge: Elektrik motorlu araçların ithalinden sonra akümülatörlerinin yurt içinde araçtan ayrı olarak satılması halinde ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

64597866-135[1-2014]-102

08/07/2014

Konu

:

Elektrik motorlu araçların ithalinden sonra akümülatörlerinin yurt içinde araçtan ayrı olarak satılması halinde ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, firmanızca yeni bir elektrik motorlu araç modeli ithal edileceği, elektrik motorlu araca monte olarak araçla birlikte ithal edilecek ve söz konu aracın motorunu çalıştırmaya mahsus pillerin (elektrik akümülatörleri) ithalat sonrasında yurt içinde araçtan ayrı olarak satışa konu edileceği, ithalat faturasında araç bedelinin tek bir bedel olarak görüneceği, ancak fatura notunda pilin değerinin ayrıca belirtileceğinden bahisle bu durumda pillerin yurt içinde tesliminin ÖTV'ye tabi olup olmayacağı ile elektrikli aracın ilk iktisap kapsamında tesliminde ÖTV matrahı hususlarında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ve ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. Mezkur Kanunun (2/1) maddesinde "ilk iktisap" ifadesi, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Ayrıca, aynı Kanunun (3/a) maddesinde, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı anında vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği; 4 üncü maddesinde bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için verginin mükellefinin, motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu; (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların tesliminde, ilk iktisabında ve ithalinde  hesaplanacak ÖTV hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği; (12/1) maddesinde ise, Kanuna ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınacağı, (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi (KDV) matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı, verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan KDV matrahından düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/1) maddesinin uygulamasına ilişkin olarak gerekli açıklamalar 28 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği İle değişik 14 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin "7. Taşıt Araçlarında Vergi Matrahı" başlıklı bölümünde yapılmıştır.

Diğer taraftan, 6322 sayılı Kanunun 31 inci maddesiyle  "85.07 Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar)" kapsamında yalnızca elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olan akümülatörler Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listeye eklenmek suretiyle bunların ithalatı ve imal edenler tarafından teslimi 15/6/2012 tarihinden itibaren %3 oranında ÖTV'ye tabi tutulmuştur.

Buna göre;

1- Firmanızca elektrik akümülatörü ile birlikte ithali gerçekleştirilen kayıt ve tescile tabi elektrik motorlu araçların motorlu araç ticareti yapanlarca ilk iktisap kapsamında satışında ÖTV matrahı, elektrik akümülatör bedeli dahil aracın ithalattaki KDV matrahından düşük olamayacaktır. İthalat sonrasında, elektrik akümülatörünün araçtan ayrı olarak satışa sunulacak olması ise bu şekilde işlem tesisine engel teşkil etmeyecektir.

2- Başvurunuzda belirtildiği şekilde elektrik akümülatörünün araçla birlikte ithalinde, elektrik akümülatörü ithalatı dolayısıyla ayrıca ÖTV doğmayacağı gibi, araçla birlikte ithal edilen elektrik akümülatörünün, elektrik motorlu aracın ilk iktisap kapsamında teslimi sonrasında araçtan çıkarılmak suretiyle satışı da ÖTV'ye tabi olmayacaktır. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.