Özelge: Elektrik dağıtım şebekelerinin arıza, onarım, periyodik bakımı vs işlerinin yıllara sari iş olarak değerlendirilmesi hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-7/-298

22/04/2010

Konu

:

Elektrik dağıtım şebekelerinin arıza, onarım, periyodik bakımı vs işlerinin yıllara sari iş olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, yüklenicisi olduğunuz ve 2008 yılında yapımına başladığınız "... ve İlçeleri elektrik dağıtım şebekelerinin arıza onarımı, periyodik bakımı, montajı, demontajı, güzergah değişikliği, karakteristiğinin değiştirilmesi, şebekelerin ıslahı amacıyla kapasite artırımlarının yapılması işi" ile ilgili olarak ihale makamınca 2009 Ekim döneminden itibaren yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapıldığı belirterek, bu işlerin yıllara sari inşaat ve onarım işi olup olmadığı, yıllara sari inşaat ve onarım işi sayılması halinde geçmişe dönük vergi kesintisi işlemlerinin nasıl ve hangi dönemler itibariyle yapılacağı hususlarında Başkanlığımızdan özelge talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde, "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarım işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında değerlendirilebilmesi için;

     - Faaliyet konusunun inşaat (dekapaj işleri dahil) ve onarma işi olması,

     - İnşaat ve onarma işinin birden fazla takvim yılına sirayet etmesi,

     - İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması,

 şartlarının bir arada aranılması gerekmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "vergi kesintisi" başlıklı  15 inci maddesinin birinci  fıkrasında; aynı fıkrada belirtilen kişi, kurum ve kuruluşların, yine aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden avanslar da dahil olmak üzere istihkak sahiplerinin  kurumlar vergilerine mahsuben vergi kesintisi yapmak zorunda oldukları hükme bağlanmış olup, anılan fıkranın (a) bendinde; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden %3 oranında  (2006/11447 sayılı Kararın 1 inci maddesiyle 1.1.2007 tarihinden geçerli olmak üzere) vergi kesintisi yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 4735 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinin "Tanımlar" başlıklı bölümünde;

" Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı,taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri"

şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı maddede yer alan "Hizmet" ise,

"Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetleri, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanması ve benzeri diğer hizmetler."

olarak tanımlanmıştır.

Dilekçeniz ekinde yer alan ... A.Ş. ile yapmış olduğunuz elektrik dağıtım şebekelerinin arıza onarım ve bakım işleri için teklif birim fiyatlı hizmet alımı sözleşmesinin işin tanımı başlıklı 5'inci maddesinde; söz konusu iş idarenin sorumluluk alanı içerisindeki ve idarenin sorumluluğundaki AG ve YG (OG) elektrik dağıtım şebekelerinin; arıza onarımı, periyodik bakımı, montajı, demontajı, güzergah değişikliği, karakteristiğinin değiştirilmesi, şebekelerin ıslahı amacıyla kapasite artırımlarının yapılması işleri ile bu işlerle ilgili malzeme (özel şartnamede belirtilen) giderleri, montaj, demontaj ve demontajdan montaj işlerinin işçilik ve nakliye giderleri yükleniciye ait olmak üzere bu şartname, sözleşme eklerine, proje, kroki ve planlara, yürürlükteki mevzuata, teknik ve sanat kurallarına uygun yapılması olduğu ve sözleşme süresinin 24 ay olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, AG ve YG (OG) elektrik dağıtım şebekelerinin; arıza onarımı, periyodik bakımı, montajı, demontajı, güzergah değişikliği, karakteristiğinin değiştirilmesi, şebekelerin ıslahı amacıyla kapasite artırımlarının yapılması işlerinin yapım işi sayılması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması nedeniyle Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde belirtilen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, işe başladığınız tarihten itibaren adınıza yapılan istihkak ödemeleri üzerinden ... A.Ş. tarafından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesi gereğince vergi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, adınıza ödenen istihkak bedelleri üzerinden yapılması gereken vergi kesintilerinin, vergi sorumlusu olan ... A.Ş. tarafından bağlı olduğu vergi dairesine muhtasar beyanname ile beyan edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.