Özelge: EK:22 bilgi formunun düzenlenmesinde esas alınacak ymm üretim tasdik raporlarının ait olması gereken yıllar hk.

 

T.C.

ADIYAMAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.02.10.00-2010/3-2

21/04/2011

Konu

:

EK-22 Formu

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzdan 5/11/2009 tarihinde madeni yağ imalatı, ithalatı ve ihracatı kapsamında faaliyete başladığınız, 2009 yılı ile 2010 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde ithalatını gerçekleştirmiş olduğunuz hammaddeyi tecil-terkin kapsamında üretimde kullanarak bu kullanımlara ilişkin 26/3/2010 ve 2/8/2010 tarihli iki adet YMM üretim tasdik raporunu söz konusu takvim yılında bağlı olduğunuz vergi dairesine ibraz ettiğiniz, söz konusu raporlara istinaden %5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından faydalanmak için 3/1/2011 tarih ve 123 sayılı dilekçeniz ile vergi dairesine yapmış olduğunuz başvurunun bu raporların son iki takvim yılına ilişkin olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine konu hakkında görüş verilmesini talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'nin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

Bahsi geçen maddede düzenlenen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1.) bölümü ile 19 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (3.) bölümünde yer almaktadır. Ayrıca söz konusu Tebliğin (9.1) ve (16.3) bölümlerinde düzenlenen %5 oranındaki indirimli teminat uygulamasının usul ve esasları 30.10.2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenmiş ve bahse konu uygulamaya ilişkin açıklamalara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1./b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya yeminli mali müşavir üretim tasdik raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine Tebliğde belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının % 5'i kadar teminat verilmek suretiyle tecil işlemi yaptırılabileceği ifade edilmiştir. Bu bölümde yer alan açıklamalar uyarınca indirimli teminattan yararlanacak imalatçılara bağlı bulundukları vergi daireleri tarafından bu Tebliğ ekinde (EK:22) olarak yer alan "Tecil-Terkin Kapsamında %5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" verilecektir.

Diğer taraftan söz konusu Tebliğin (16.3) bölümünde, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere ithali aşamasında ithalatçı-imalatçıların bu Tebliğin (9.1./b) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde (EK:22) bilgi formunda belirtilen indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla % 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

Bu bölümde yer alan açıklamalar çerçevesinde indirimli teminattan yararlananlara bu kapsamda mal teslim eden ÖTV mükelleflerinin teslim ettikleri mal miktarı için % 5 oranında teminat vermek suretiyle tecil işlemi gerçekleştirilecek; ithalatta ise gümrük idareleri tarafından ithalatçı-imalatçıların indirimli teminat karşılığında tecil-terkin kapsamındaki ithalatlarına izin verilecektir. (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malları, (I) sayılı listede yer almayan malların üretiminde kullandığını tevsik edemeyen imalatçıların ise % 5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

Bu düzenlemeler uyarınca Tebliğde belirtilen "son iki takvim yılı" ifadesi ile, son iki takvim yılından herhangi birisinde teslim edilen yeminli mali müşavir üretim raporu kastedilmektedir. Bu durumda imalatçıların %5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından yararlanabilmeleri için geçmiş her iki takvim yılında da yeminli mali müşavir üretim raporlarını ibraz etme zorunlulukları bulunmamakta, bu takvim yıllarından herhangi birisinde ibraz edilen raporlar söz konusu uygulamadan yararlanılabilmesi için yeterli görülmektedir.

Buna göre ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı söz konusu raporlarda belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktarla sınırlı olmak üzere, 2011 yılı ocak ayından itibaren indirimli teminat uygulamasından yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Defterdar Yardımcısı

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.