Özelge: (EK-22) "Tecil –Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" talebi

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.21.15.01-ötv-2010/38-4

30/04/2010

Konu

:

Ek 22 form talebi

 

 

           İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, 2009 yılı içerisinde ithal ettiğiniz ürünlerin tamamını imalatta kullandığınız, yeminli mali müşavir (YMM) üretim raporunu ... Vergi Dairesine ibraz edip, % 5 oranındaki indirimli teminattan faydalanmak için (EK-22) "Tecil -Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" talep ettiğiniz ancak söz konusu talebinizin reddedildiği, Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan telefon görüşmelerinde (EK-22) bilgi formunu alabilmenizin mümkün olduğunun ifade edildiği belirtilerek tarafınıza da söz konusu bilgi formunun verilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

          Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV'sinin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmının teminat alınmak suretiyle tecil olunacağı, söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren on iki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan verginin terkin edileceği, bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutarın, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

           Söz konusu maddede belirtilen tecil-terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yönelik açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 2, 3, 5, 12, 14 ve 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğleri ile değişik (9.1) bölümünde yer almaktadır. Ayrıca aynı Tebliğin (9.1)  ve (16.3) bölümlerinde düzenlenen %5 oranındaki indirimli teminat uygulamasının usul ve esasları 30/10/2008 tarihli ve 27039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 15 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ile yeniden düzenlenmiş ve bahse konu uygulamaya ilişkin açıklamalara bu tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.                  

          1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (9.1/b) bölümünde, son iki takvim yılında düzenlenen vergi inceleme veya YMM üretim raporlarında tecil-terkin uygulaması kapsamında bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kullanıldığı belirtilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere, yine tebliğde belirlendiği şekilde hesaplanan teminat tutarının % 5'i kadar teminat verilmek suretiyle tecil işlemi yaptırılabileceği ifade edilmiştir.       

          Bu bölümde yer alan açıklamalar uyarınca, indirimli teminat uygulamasından yararlanacak imalatçılara bağlı bulundukları vergi dairelerince bu Tebliğ ekinde (EK:22) olarak yer alan "Tecil -Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" verilecektir.

          Diğer taraftan söz konusu Tebliğin (16.3) bölümünde, (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere ithali aşamasında ithalatçı-imalatçıların bu Tebliğin (9.1/b) bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde (EK:22) bilgi formunda belirtilen indirimli teminattan yararlanılabilecek azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla % 5 oranında teminat vererek ithalat işlemini gerçekleştirebilecekleri belirtilmiştir.

          Ayrıca son iki takvim yılındaki vergi inceleme veya YMM üretim raporlarını ibraz ederek (EK:22) bilgi formunu alan imalatçılar, takip eden takvim yılı veya yıllarında verecekleri söz konusu raporlara istinaden % 5 oranındaki indirimli teminattan yararlanmaya devam edeceklerdir.

          Bu düzenlemeler uyarınca söz konusu Tebliğde belirtilen "son iki takvim yılı" ifadesi ile son iki takvim yılından herhangi birisinde ibraz edilen YMM üretim raporu kastedilmektedir. Bu durumda imalatçıların % 5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından yararlanabilmeleri için geçmiş her iki takvim yılında da YMM üretim raporlarını ibraz etme zorunlulukları bulunmamakta, bu takvim yıllarından herhangi birisinde ibraz edilen raporlar söz konusu uygulamadan yararlanılabilmesi için yeterli görülmektedir.

          Buna göre bilgisayar merkezi sorgulamalarında şirketinizin 13/10/2009 tarihinde mükellefiyetinin tesis edildiği anlaşılmış olup,  ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin uygulaması kapsamında kullanılmak üzere satın alınmış veya ithal edilmiş olan ve bu kapsamda ilgili tebliğlerde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak üretimde kullanıldığı 2009 takvim yılında ibraz edilen YMM üretim raporu ile tevsik edilen mal miktarları esas alınmak suretiyle tespit edilecek azami miktar ile sınırlı olmak üzere %5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından 2010 yılından itibaren yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

         Ancak 2009 yılı kullanımlarının 2010 takvim yılında ibraz edilen YMM üretim raporu ile tevsik edilmesi durumunda ise % 5 oranındaki indirimli teminat uygulamasından 2011 yılından itibaren yararlanılabilecektir.

         Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Osman ÖZBAKIR

Vergi Dairesi Başkanı

 

EK :

1 adet

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.