Özelge: EGO bayilerinin bilet ve manyetik kart alım ve satımlarında KDV uygulaması ve belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32233-7845-319

01/03/2012

Konu

:

... bayilerinin bilet ve manyetik kart alım ve satımlarında KDV uygulaması ve belge düzeni hakkında.

 

 

İlgi dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, meşrubat, İddia Bayiliği ve ... .... ait otobüs bileti satışı ile ilgili büfe işletmeciliği faaliyetiyle iştigal ettiğiniz, ... otobüs biletlerinin satışı ile ilgili bayilik sözleşmesi kapsamında bayi olarak satacağınız bilet bedellerini KDV dahil %1,5 komisyon bedeli tenzil etmek suretiyle peşin olarak ödediğiniz ve satış işlemlerini gerçekleştirdiğiniz, ancak ....'nun söz konusu biletler karşılığında fatura düzenlemediği, sadece "Günlük Toptan Manyetik Kart Satış Fişi" düzenlediği belirtilerek, ....'dan manyetik kart alışı sırasında düzenlenen fişte yazılı tutarı maliyete intikal ettirilip ettirilemeyeceği, söz konusu bilet bedellerine ilişkin KDV uygulamasının nasıl yapılacağı, satışa ilişkin komisyon gelirininin nasıl tevsik edileceği, ..... otobüs biletinin ... Kurumuna satışları karşılığında hangi bedel üzerinden fatura düzenleneceği hususlarında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.

            Katma Değer Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin (f) bendi hükmünün Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak yayımlanan 81 Seri No. lu KDV Genel Tebliğinin (5.) Bölümü   ile belediyeler tarafından yapılan şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan biletlerin ve kartların bayiler tarafından satışında özel matrah şekline göre vergileme yapılması uygun görülmüş, uygulama usul ve esasları aynı Tebliğde açıklanmıştır.

             Bu çerçevede, belediyeler veya bağlı işletmeleri tarafından şehiriçi yolcu taşımacılığında (metro dahil) kullanılan bilet ve kartların, bu işletmeler dışındaki bayiler tarafından yolculara satışında KDV, bayi karı da dahil (% 1,5 komisyon geliri) satış bedeli üzerinden iç yüzde oranına göre hesaplanarak belediyelere bağlı işletmelerce beyan edilecektir.

             Buna göre,özel matrah şekline tabi .... şehiriçi otobüs bileti satışında bayi karını da ihtiva eden bedel üzerinden hesaplanan KDV belediyeler veya bağlı işletmeleri tarafından beyan edildiğinden, büfe işletmeciliği faaliyetinize yönelik vereceğiniz beyannamede ..... otobüs bileti satış bedelleri matraha eklenmeyecek, bu bedel e-Beyannamenin Sonuç Hesaplarına (özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel) dahil edilecektir. 
 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat edici kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış, 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tarif edilmiş, 232 nci maddesinde ise sattıkları veya yaptıkları işler için fatura vermek ve fatura almak zorunda olanlar hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 233 üncü maddesinde, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerini perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları, giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tevsik edecekleri hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, .... tarafından bayilik sözleşmesine istinaden tarafınıza teslim edilen manyetik kartlar için düzenlenen "Günlük Toptan Manyetik Kart Satış Fişi"nin Vergi Usul Kanununda düzenlenmiş belgeler arasında olmaması nedeniyle, yolcu taşıma biletlerinin ve manyetik kartların tarafınıza toplu olarak satışının yapılması durumunda, buna ilişkin kayıtların "Günlük Toptan Manyetik Kart Satış Fişi" ile tevsik edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

            Buna göre, belediyelerin katma değer vergisine tabi işlemleri ile ilgili olarak fatura düzenlemesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, fatura düzenlenmemesi durumunda, bu işlemlerin ilgili mevzuatına göre düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, bayilik sözleşmesine istinaden satın aldığınız ..... otobüs biletlerini satmanız halinde satış bedeli üzerinden ödeme kaydedici cihaz fişi veya fatura düzenlemeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.