Özelge: "Eğitime %100 Destek Projesi" kapsamında vakfa yapılan bağışlar hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-10-6-351

06/06/2011

Konu

:

"Eğitime %100 Destek Projesi" kapsamında vakfa yapılan bağışlar

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, "Eğitime %100 Destek Kampanyası" çerçevesinde ... Valiliği ile Vakfınız arasında ... Köyünde 8 derslikli bir ilköğretim okulu yaptırılması yönünde protokol imzalandığını, söz konusu okul yapımı için yapılan veya yapılmış bağış ve yardımların beyan edilecek matrahtan indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanının vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin (o yıla ait kurum kazancının) % 5'ini (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "Kapsama dahil olan bağış ve yardımlar" başlıklı (10.3.2.2.2.) bölümünde, düzenlemedeki "okul" ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel birimlerin anlaşılması gerektiği rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okullarının da bu kapsamda değerlendirileceği belirtilmiştir.

Mükelleflerin, okul inşası için bağış ve yardımlarını ayni olarak işletmelerinin aktifinden veya stokundan çekerek bağışlamış olmaları durumunda, işletmeden çekerek bağışlanan değerler için, yapılacak okul adına ya da okulun bulunduğu Milli Eğitim Müdürlüğü adına fatura düzenlemeleri, düzenlenen faturanın arka yüzüne, "faturada belirtilen değerlerin okul inşası dolayısıyla bağışlandığına" ilişkin şerh konularak okul ya da Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi tarafından imzalanmış olunması yeterlidir.

Okul inşası için bağışlanacak ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak okula bağışlanmış olması durumunda ise, okul ya da Milli Eğitim Müdürlüğünce teslim alınacak bu değerler için alındı makbuzunun düzenlenmiş olması yeterlidir. Bu durumda, alındı makbuzunda bağışlanan kıymetin alım değerinin, cinsinin, miktarının, adedinin ya da kilogramının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak mükellefler adına düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünün de yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde, okul ya da Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince imzalanmış olması gerekmektedir.

Buna göre, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer almayan Vakfınıza, söz konusu mükelleflerce "Eğitime %100 Destek Kampanyası" çerçevesinde yapılacak okul inşaatında kullanılmak amacıyla olsa dahi, yapılacak nakdi ve ayni bağış ve yardımların, beyan edilecek gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Valilik Makamı ile Vakfınız arasında yapılan protokolle "Eğitime %100 Destek Kampanyası" doğrultusunda inşa edilecek okulun, inşaatının tamamlanmasından sonra Milli Eğitim Müdürlüklerine devredilmesi ve inşaatın yapımında toplanan yardımların, Vakfınız gelir ve giderleri ile hiçbir şekilde ilişkilendirmeksizin yapılması planlanan okul adına bir bankada açılacak hesapta toplanması ve banka tarafından verilecek makbuz veya dekontta, "Eğitime %100 Destek Kampanyası çerçevesinde okul inşasında kullanılmak üzere" açıklamasına yer verilmesi halinde, bu hesaba yapılan nakdi bağışların, mükelleflerin vergi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkündür.

Diğer taraftan; ileride yapılacak herhangi bir tespitte de indirime konu edilen bağışın Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanacak söz konusu okulun inşaatında kullanılmadığının, ayrıca yapılacak inşaatın açıklanan koşulları taşımadığının tespiti halinde indirimin reddedileceği tabiidir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, makbuz karşılığı olmaksızın ayni veya nakdi olarak okul inşası için yapılan bağış veya yardımların mükelleflerce gider veya indirim olarak dikkate alınabilmesi mümkün olmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.        

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.