Özelge: Eğitim kültür ve sosyal amaçlı seminer, konferans vb. düzenlenen organizasyonlarda eğlence vergisi ödenip ödenmeyeceği ile belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

95462982-105[VUK.ÖZLG-13-7]-259

02/10/2014

Konu

:

Eğitim kültür ve sosyal amaçlı seminer, konferans vb. düzenlenen organizasyonlarda eğlence vergisi ödenip ödenmeyeceği ile belge düzeni hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Müdürlüğünün ... vergi kimlik numarasında işlem gördüğünüz, şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan ... Fabrikasının arazisi üzerindeki tesislerde eğitimsel, kültürel ve sosyal amaçlı seminer, konferans, organizasyon gibi faaliyetler düzenlemek istediğiniz belirtilerek, belgelerinizi anlaşmalı matbaalarda sürekli form şeklinde (iki parça halinde) bastırıp bastıramayacağınız, bilgisayar ortamında bilet kesip kesemeyeceğiniz, biletlere anlaşmalı matbaada değilde organizasyon sırasında farklılaştırılmış fiyat ve tarih yazıp yazamayacağınız ile bahse konu işlerin belediye eğlence vergisine tabi olup olmadığı konularında tereddüt hasıl olduğundan Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

            VERGİ USUL KANUNU AÇISINDAN

            Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmıştır.

             Anılan Kanunun 233 üncü maddesinde ise, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

            1. Perakende satış fişleri;

            2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

            3.  Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

            Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

            Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dâhilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir." hükmüne yer verilmiştir.

           Öte yandan, 164 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde denetimi ve tasdik işlemleri belediyelerce yapılmayan giriş biletlerinin işletme sahiplerince anlaşmalı matbaalarda bastırılarak veya noterde tasdik ettirilerek kullanılacağı açıklanmıştır.

            Anlaşmalı matbaalarda bastırılacak giriş biletlerinin basımının, Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılması gerekmektedir.

              Anılan Yönetmeliğin "Basım ve Dağıtımı Yapılacak Belgelerin Şekil ve Muhtevası" başlıklı 7 nci maddesinin E-2 bölümünde "Giriş ve Yolcu Taşıma Biletlerinde, işletmenin ticaret unvanı veya mükellefin adı soyadı, vergi dairesi adı ve hesap numarası yazılacak veya aynı bilgiler teslimden önce matbaa işletmecisince firma kaşesi ile basılacaktır. Seri ve müteselsil sıra numarası mutlaka baskı anında yazılmış olacak, düzenleme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin hususlar için yer ayrılacaktır." hükmüne yer verilmiştir.

               Bu itibarla, yazıcıdan alınacak dökümlerde her belgenin aslı ile örneğinin aynı bilgileri içermesi, giriş biletlerinde bulunması gereken asgari bilgileri taşıması ve anlaşmalı matbaalarda bastırılması durumunda biletin düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarına ilişkin hususların biletin düzenlenmesi sırasında bilgisayar ortamında yazılması mümkün bulunmaktadır.

 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU AÇISINDAN

            2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 inci maddesinde, "Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir." hükmü yer almaktadır. 

            Aynı Kanunun 21 inci maddesinde eğlence vergisinin kapsamına giren yerler belirtilmiş ve birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (5) numaralı alt bendi ile sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinden yüzde 20 nispetinde eğlence vergisi alınacağı hükme bağlanmıştır. 

            Buna göre, şirketiniz tarafından yapılacak olan eğitim, kültürel ve sosyal amaçlı organizasyon faaliyetleri yukarıda belirtilen madde de yer alan eğlence faaliyetleri kapsamına girmemesi halinde, söz konusu organizasyonlara ilişkin düzenlenecek kapı giriş biletlerinden eğlence vergisinin alınmaması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.