Özelge: Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası hk.

 

T.C.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.03.10.00-03 DAMGA-4

21/07/2010

Konu

:

DAMGA VERGİSİ

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, üniversitenin hastane inşaatı işi ihalesinin şirketiniz uhdesinde kaldığı, ihale konusu iş ile ilgili olarak Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından ... tarihli ve 25 ay süreli Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi alındığı belirtilerek, alınan ihale kararı ve düzenlenen sözleşmenin söz konusu belge kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna edilip edilemeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.

             488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddelerinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerin harçtan bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

              Söz konusu kanun hükümlerinin  uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4) Seri No.lu tebliğ ile değişik, "3.2. Diğer döviz kazandırıcı faaliyetler"  başlıklı bölümünde;

             "3.2.1. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığınca yayımlanan cari yıl yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

             3.2.1.1. Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda yapacakları hizmet ve faaliyetler ile yerli imalatçı firmaların, mükerrer olmamak kaydıyla, bahse konu işte kullanılmak üzere bu işin yapımını yüklenen firmaya üreterek yapacakları mal ve malzeme ile hizmet satış ve teslimleri," döviz kazandırıcı faaliyet olarak sayılmış;

              Mezkur Tebliğin "4.Uygulamaya İlişkin Esaslar" başlıklı bölümünde de;

             "4.1. (3.1.8)'de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Dahilde İşleme İzin Belgesi"; (3.2)'de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş "Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi"nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re'sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

             Ancak, damga vergisi ve harç istisnasının uygulanabilmesi için, vergi ve harca konu işlemin, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şarttır.

             Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere, damga vergisi ve harç istisnası tatbik edilmeyecektir.

            ......

             "4.3. Yurtiçi uluslararası ihale konusu  işlerle, yabancı para ile finanse edilen kamu yatırımlarında işin proje safhasından başlayarak ihale makamına teslimine kadar geçecek süre içerisinde, ihale makamı ile müteahhit arasında yapılan işlemlerle bu konuda düzenlenen kağıtlara, damga vergisi ve harç istisnası uygulaması, bu işlemler ve kağıtların söz konusu işlerle ilgili olduğunun tevsiki ile mümkündür.

            ......

             4.6. Yukarıdaki (4.3), (4.4) ve (4.5) fıkralarında yer alan hususlardaki ihale kararlarına tevsik edilmesi kaydıyla belge aranmaksızın re'sen istisna tatbik edilecektir.

             Sözü edilen işlerle ilgili sözleşme safhası da dahil olmak üzere, takip eden safhalarda düzenlenen diğer kağıtlar ve yapılan işlemlere damga vergisi ve harç istisnasının tatbiki için, bu konuda düzenlenmiş bulunan Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin ibrazı şarttır."

             düzenlemelerine yer verilmiştir.

             ... Hastane İnşaatı işine ilişkin Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından şirketiniz adına düzenlenen ... tarihli ve ... sayılı Vergi Resim Harç İstisnası Belgesinin incelenmesinden, belgenin Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan İhracat: 2008/6 sayılı tebliğin 6/3-a-1 maddesine istinaden düzenlendiği, bu maddenin de Damga Vergisi Kanununun Ek 2 ve Harçlar Kanununun Ek 1 inci maddeleri hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımızca yayımlanan (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (3.2.1.1) fıkrasına tekabül ettiği anlaşılmıştır.

             Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, vergi resim harç istisnası belgesine konu işle ilgili olarak alınan ihale kararına, söz konusu işin kararın alındığı yıl (2009) yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından olduğunun tevsiki kaydıyla, (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4.3) ve (4.6) fıkraları uyarınca re'sen damga vergisi istisnası uygulanması; ayrıca belgede yazılı tutarı geçmemek kaydıyla belgenin geçerlilik süresinde düzenlendiği anlaşılan sözleşmenin damga vergisinden ve yapılan işlemin harçtan müstesna tutulması mümkün bulunmaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

       

 

Defterdar

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.