Özelge: Döner sermayeden ödenen ücretlerin hangi dönemin ücreti sayılacağı hk.

 

T.C.

MUŞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.49.10.00-GVK-61-94-103-1

15/07/2010

Konu

:

Döner Sermaye Vergi Matrahları

 

 

İlgi yazınızda, Müdürlüğünüz ve bağlı devlet hastanelerinde görev yapmakta olan personele, Kasım ayına ait döner sermayeden yapılan ek ödemelerin takip eden Aralık ayında, Aralık ayına ait döner sermayeden yapılan ek ödemelerin ise Ocak ayında ödendiği belirtilerek, vergi kaybına sebebiyet vermemek açısından Kasım ve Aralık aylarına ilişkin döner sermayeden yapılan ek ödemelerden doğan vergi matrahlarının Ocak ayının maaşına dahil edilip edilmeyeceği konusunda bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin  edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez..." hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında nakden veya hesaben yaptıkları ücret ödemelerinden vergi tevkifatı yapmak zorunda olan vergi sorumluları  sayılmış olup, aynı Kanunun 96 ncı maddesinde de "Vergi tevkifatı, 94 üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu  durumda gösteren her türlü  kayıt ve işlemleri ifade eder." denilmiştir.

Ayrıca, aynı Kanunun 98 inci maddesinde ise "94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri  karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar..."  hükmüne yer verilmiştir.

Bu açıklamalara göre, Kasım ayına ait olup nakden veya hesaben ödemesi Aralık ayında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin Aralık ayının geliri sayılarak 2009 yılı matrahına dahil edilmesi, Aralık ayına ait olup nakden veya hesaben ödemesi Ocak ayında yapılan döner sermaye ek ödemelerinin ise Ocak ayının geliri sayılarak Ocak 2010 vergi matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

           

 

 

 

Defterdar

 

EKLER :

1-Resmi Yazı
2-Özelge Talep Formu

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.