Özelge: Diş Hekiminin Aldığı İmplant Dişin Giderleştirilmesi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

18008620-120[ÖZG-2013-28]-81

15/08/2014

Konu

:

Diş Hekiminin Aldığı İmplant Dişin Giderleştirilmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, diş hekimliği faaliyetinizde kullanılmak üzere Eylül ayı içinde implant takma diş satın aldığınız ve serbest meslek kazanç defterinizde giderleştirdiğiniz, alınan ürünün bir miktarını hastalarınızda kullanarak gelir elde ettiğiniz belirtilerek  kullanılmayan ve giderleştirmiş olduğunuz miktarının gelir geçici vergi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

             - 65 inci maddesinde; "Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

            Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır."

            - 37 nci maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinde, "Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar" ın ticari kazanç sayılacağı,

            hükümleri yer almaktadır.

            Buna göre; Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde yer alan tanımdan anlaşılacağı üzere bir faaliyetin serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin;

            -Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanması,

            -Bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,

            -Devamlı olması,

            unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır. Ayrıca, faaliyetin devamlı olması özelliği de serbest meslek faaliyetini, arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetinden ayırmaktadır.

            Diğer taraftan, serbest meslek erbabının faaliyeti sırasında diğer kişilerden mal ve hizmet satın alması bu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olma özelliğini değiştirmemektedir.

            Dolayısıyla, diş hekimleri faaliyetleri sırasında sipariş ettikleri, implant dişleri hastalarına takmaları mümkün bulunduğundan, bu faaliyetten elde edilen kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesine engel değildir.

            Öte yandan, Aynı Kanunun "Serbest Meslek Kazancının Tespiti" başlıklı 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, "Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır." hükmüne yer verilmiştir.

            Söz konusu Kanunun "Mesleki giderler" başlıklı 68 inci maddesinde ise serbest meslek kazancının tespitinde indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup (7) numaralı bentte, mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedellerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun mükerrer 120 nci maddesinde, ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, geçici vergi ödeyecekleri hükme bağlanmıştır.

            Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 27.12.1998 tarih ve 23566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti" başlıklı 3 üncü bölümünde; "Mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan hükümlere uymak zorundadırlar..." denilmiştir.

            Aynı Tebliğin "Özellik Gösteren Durumlar" başlıklı 4 üncü bölümünde ise; "Mükellefler geçici vergiye tabi kazançlarının tespitinde, söz konusu kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmeleri halinde yararlanabilecekleri tüm indirim ve istisnaları dikkate alabileceklerdir." açıklamasına yer verilmiştir.

            Öte yandan, serbest meslek kazançlarında geçerli olan "tahsil esası" kuralı gelirler ve giderler yönünden geçerli olduğundan yıl içerisinde mal ve hizmet alım bedelleri için yapılan ödemelerin tamamının satın alındığı yılda gider olarak dikkate alınacağı tabiidir.

            Buna göre, serbest meslek kazancı olarak vergilendirilen diş hekimliği faaliyetinizin ifası için  ödenen implant diş bedellerinin, henüz hastalarda kullanılmayan kısmı da dahil olmak üzere ilgili döneme ait geçici vergiye tabi kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.