Özelge: DİİB Kapsamında mal tesliminde bulunulan mükellefin süresinde ihracatı gerçekleştirememesi durumunda tecil edilen verginin ne şekilde terkin edileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-578

26/10/2011

Konu

:

DİİB Kapsamında mal tesliminde bulunulan mükellefin süresinde ihracatı gerçekleştirememesi durumunda tecil edilen verginin ne şekilde terkin edileceği hakkında

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, dahilde işleme izin belgesi kapsamında mal tesliminde bulunduğunuz mükellefin süresinde ihracatı gerçekleştirememesi durumunda tecil edilen verginin ne şekilde terkin edileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmakta ve ihracatçılara teslim edilen malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen bu vergi terkin edilmektedir.

            Aynı Kanunun geçici 17 nci maddesinde ise, "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir." hükmü yer almaktadır. 

            Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 83 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin "(1.4.) Terkin ve İade İşlemleri" başlıklı bölümünde, tecil-terkin kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğinin Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edileceği, satıcının bu teslimle ilgili olarak iade edilecek katma değer vergisi beyan etmişse iadenin, alıcının gönderdiği rapor ile satış faturalarının fotokopisi veya bu faturaların tarihi, sayısı ile fatura muhteviyatı malların cinsi, miktarı ve tutarına ilişkin bilgileri içeren ve satıcı tarafından onaylanan bir listenin ibrazı üzerine ihracatla ilgili katma değer vergisi iadelerinin tabi olduğu usul ve esaslara göre yerine getirileceği açıklanmıştır.

            Buna göre, firmanız tarafından "dahilde işleme izin belgesi"ne dayanılarak yapılan teslimler ile ilgili olarak nakden iade talep edilmesi halinde, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde yukarıda belirtilen belgelerin yanı sıra YMM KDV İadesi Tasdik Raporu, Vergi İnceleme Raporu veya teminat verilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi çerçevesinde yapılacak tarhiyatın; 

            -Belge sahibi alıcının tecil-terkin sistemine göre katma değer vergisi ödemeden temin ettiği malları kanuni süresinde ihraç edemeyeceğini belirterek bağlı olduğu vergi dairesine başvurması halinde, gerekli tarhiyatın tahsil edilmeyen katma değer vergisi tutarı dikkate alınarak yapılması ve sonucun satıcının bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilerek satıcı tarafından tecil ettirilen verginin terkin edilmesinin sağlanması, 

            -Alıcının bağlı olduğu vergi dairesine başvurmaması ve/veya teslim aldığı malların süresinde ihraç edilmediğinin satıcı tarafından öğrenilmesi halinde ise satıcının yaptığı teslime ve belge sahibi alıcıya ait bilgileri kendi vergi dairesine vermek suretiyle müracaat etmesi ve vergi dairesinin de daha önce tahsil edilmemiş katma değer vergisinin KDV Kanununun geçici 17 nci maddesine göre tarh edilmesini sağlamak üzere belge sahibi alıcının vergi dairesine gereken bilgi ve belgeleri aktarması, alıcının vergi dairesinin de gerekli tarhiyatın yapıldığının satıcının vergi dairesine bildirmesi suretiyle tecil edilen verginin terkin işleminin yapılması gerekmektedir. 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.