Özelge: DİİB kapsamında KDV'de tecil-terkin sistemi çerçevesinde rapor düzenlenmesi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

39044742-130-1921

22/07/2014

Konu

:

DİİB kapsamında KDV'de tecil-terkin sistemi çerçevesinde rapor düzenlenmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanızın 22/07/2012 tarihinde almış olduğu bir dahilde işleme izin belgesi bulunduğu, bahse konu belge kapsamında ilk yurt içi alışınızın 22/08/2012 tarihinde gerçekleştiği, yine bahse konu belge kapsamında ilk ihracatınızın Eylül ayı içerisinde gerçekleştiği, bu belge kapsamında yapılan alışlardan doğan tecil edilen KDV nin terkin edilmesi için henüz YMM raporu düzenlenmediği, bu açıklamalar ışığında Yeminli Mali Müşavirin bu belgeyle ilgili mülga 120 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.1.) bölümüne göre belge bazında tecil terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor mu yoksa belge kapsamında yapılan tüm alışlar için ihraç edildikleri her döneme ayrı ayrı rapor mu düzenleyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun geçici 17 nci maddesinde; "Dâhilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

            Madde hükmünde verilen yetkiye istinaden yayımlanan 16/4/2001 tarih ve 2001/2325 sayılı BKK ile dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç edilecek ürünlerin imalinde kullanılacak maddelerin dahilde işleme izin belgesine (DİİB) sahip mükelleflere tesliminde sektörel ayrım yapılmaksızın 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde düzenlenen tecil-terkin kapsamında işlem yapılabileceği karara bağlanmıştır.

            Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/A-9.5. Tecil-Terkin Uygulaması" başlıklı bölümünde;

            -3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında satın alınan maddelerle imal edilen malların süresi içinde ihraç edildiğinin Tebliğin bu bölümünde sayılan belgelere ek olarak yeminli mali müşavirlerce düzenlenecek bir raporla tespit edileceği, bu raporun alıcı tarafından, tecil-terkin kapsamındaki alışlarına ilişkin olarak düzenlenebileceği gibi, satıcı tarafından bu kapsamdaki satışlarına ilişkin olarak da düzenlenebileceği,

            -Söz konusu raporlarda, imalat kayıtlarındaki bilgiler esas alınarak üretim analizi ve randıman hesapları yapılacağı, satıcı nezdinde düzenlenecek raporlarda, alıcılardan alınan bilgilere dayanılarak işlem yapılabileceği,

            -Düzenlenecek raporlarda; DİİB'in tarih ve sayısı, belgenin geçerlik süresi, ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tarih ve sayısı, fiili ihracat tarihleri, ihraç edilen malların cinsi, miktarı ve tutarı, ihracatın süresi içinde yapılıp yapılmadığı hususlarına ilişkin bilgilere yer verileceği ve rapora ilgili mevzuat uyarınca gümrük beyannamesinin veya beyannamelerdeki bilgileri içeren liste ya da gümrük beyannamesi yerine geçen belgenin örneğinin ekleneceği,

            -Alıcı nezdinde düzenlenen raporda, ihraç edilen malların üretiminde kullanılan maddelerin satıcılar itibarıyla ayrı ayrı olmak üzere cins, miktar ve tutarının da yer alması gerektiği, satıcı nezdinde düzenlenen raporun ise DİİB kapsamındaki tüm satışları kapsayabileceği gibi sadece belirli alıcılara yapılan satışlara ilişkin de düzenlenebileceği, bu durumda satıcı nezdinde DİİB kapsamındaki alışlarına yönelik rapor düzenlenmeyen alıcılar nezdinde düzenlenen raporların dikkate alınacağı,

            -Bu raporların ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek olmadığı, her bir belge bazında tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir raporun da düzenlenebileceği,

            -Satıcı veya alıcılar nezdinde düzenlenmiş olan söz konusu raporun satıcı tarafından bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı suretiyle tecil edilen verginin terkininin sağlanacağı,

            belirtilmiştir.

            Buna göre; gerek 01/09/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere mülga 120 Seri No.lu KDV Genel Tebliği, gerekse 01/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan açıklamalar uyarınca KDV Kanununun geçici 17 nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilen tecil-terkin kapsamındaki teslimler nedeniyle düzenlenecek raporların, ihracatın yapıldığı her dönem için ayrı ayrı düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup her bir belge bazında tecil-terkin uygulaması kapsamında yapılan tüm alışları kapsayacak şekilde tek bir rapor düzenlenmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.