Özelge: DİİB kapsamında ithal edilen saf altının imalatçı firmaya teslimi halinde imalatçı firma tarafından işlenen altının DİİB sahibi ihracatçı firmaya tecil-terkin sistemi kapsamında teslimi

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.11-1503

29/05/2014

Konu

:

DİİB kapsamında ithal edilen saf altının imalatçı firmaya teslimi halinde imalatçı firma tarafından işlenen altının DİİB sahibi ihracatçı firmaya tecil-terkin sistemi kapsamında teslimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) sahibi ihracatçı bir firmanın yurt dışından 180 gün içerisinde işlenip geri gönderilmek üzere işlenmemiş has altın getireceğini, anılan ihracatçı firmanın söz konusu has altının tarafınızdan işlendikten sonra ihraç kayıtlı olarak kendilerine teslim edilmesini talep ettiğini, ayrıca kapasite raporu ve sanayi sicil belgesine sahip bulunduğunuz belirtilerek yapılacak bu işlemin KDV Kanunu açısından değerlendirilmesi talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 2/1 inci maddesinde teslim; bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olarak tanımlanmış, aynı maddede, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdiinin teslim hükmünde olduğu, malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci veya sürücüye tevdi edilmesinin de mal teslimi olarak kabul edildiği belirtilmiştir.

            Aynı Kanunun 4/1 inci maddesine göre "hizmet"in, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Diğer yandan KDV Kanununun 11/1-c maddesinde; ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV nin, ihracatçılar tarafından ödenmeyeceği, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem KDV beyannamesinde beyan edilecek olan bu verginin, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunacağı, söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin olunacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan KDV Kanununun geçici 17 nci maddesinde; "Dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin 31/12/2015 tarihine kadar tesliminde Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendi hükümlerine göre, bölgeler, sektörler veya mal grupları itibariyle işlem yaptırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddenin uygulanmasında ihracat süresi olarak anılan bentteki süre yerine bu rejimlerle öngörülen süreler esas alınır. İhracatın şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir." hükmü yer almaktadır.

            Dahilde işleme ve geçici kabul rejimleri kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılan girdilerin temininde tecil-terkin uygulaması ile ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin II/A-9.4. bölümünde; DİİB sahibi mükelleflerin, bu belgede yer alan maddeleri, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde hükme bağlanan tecil-terkin sisteminden yararlanarak teslim alabilecekleri, dahilde işleme rejimi kapsamında alınan maddelerin, işlendikten sonra elde edilen mamul mal içerisinde ihraç edilmesinin esas olduğu, ayrıca tecil-terkin uygulamasının mal teslimleri bakımından geçerli olduğu ve hizmet ifalarının bu kapsama girmeyeceği açıklanmıştır.

            Buna göre, DİİB kapsamında ihracatçı firma tarafından ithal edilen has altının firmanızca işlenerek DİİB sahibi ihracatçı firmaya verilmesi işleminin "teslim" mahiyetinde bir işlem olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta olup, firmanızca gerçekleştirilen işlemin, "altın işleme işçiliği hizmeti" olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

            Bu çerçevede firmanız tarafından ifa edilen söz konusu hizmetle ilgili olarak tecil-terkin sistemine göre işlem yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.