Özelge: Devlet tahvili/ Hazine bonosu alım satım kazancının vergilendirilmesi hakkında.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.1.GİB.0.40/4007-10704

Konu  :                                                                                                                      08.02.2007

 

........... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

 

 

İlgi   : 08/11/2006 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.01/Özelge.2006/3097 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde alınan, Başkanlığınız mükelleflerinden ........ .......'e hitaben verilen 25/09/2006 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.01/GVK.ÖZ.06.99/2792 sayılı özelge incelenmiş olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrasında,

"Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla,

a)      Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

Üzerinden %15 oranında vergi tevkifatı yaparlar. (5527 sayılı Kanunun 1/a maddesiyle eklenen cümle. Yürürlük; 07/07/2006) Dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar için bu oran %0 olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu oran, Geçici 67'nci maddenin (1) numaralı fıkrasına 5527 Sayılı Kanunun 1/a maddesiyle eklenen hüküm gereğince, 07/07/2006 tarihinden itibaren dar mükellefler için % (0) olarak uygulanacaktır.

Buna göre, ödevlinin 07/07/2006 tarihinden sonra gerçekleşen Devlet tahvili/ Hazine bonosu alım satım kazancı ile ilgili olarak söz konusu Devlet tahvili/Hazine bonosunun ihraç tarihinin 01/01/2006 tarihinden (bu tarih dahil) sonraki bir tarihi taşıması halinde ödemeyi yapan banka tarafından Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesi hükümleri gereğince % (0) oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yapılan açıklamalar ödevlinin dar mükellef olması halinde geçerli olup, adı geçenin tam mükellef olması halinde ise, elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak (%15)'lik tevkifat oranı 22/07/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 23/07/2006 tarihinden itibaren (%10) oranında uygulanacaktır.

Diğer taraftan, söz konusu Devlet tahvili/Hazine bonosunun 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olması halinde, elde edilen kazancın vergilendirilmesi 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden değerlendirilerek adı geçene de bilgi verilmesini rica ederim.