Özelge: Devir alınan adi ortaklığa ait devreden yatırım harcamalarının kurum kazancının tespitinde istisna kazanç olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatının yapı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.38.15.01-GV-20-497-32

23/02/2012

Konu

:

Devir alınan adi ortaklığa ait devreden yatırım harcamalarının kurum kazancının tespitinde istisna kazanç olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatının yapı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ... vergi kimlik numarasında kayıtlı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan ... Adi Ortaklığı işletmesinin sahip olduğu .../.../2002 tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında 39.919.399,73 TL, Gelir Vergisi Kanununun kaldırılan 19 uncu maddesi kapsamında ise, 60.678,07 TL olmak üzere toplam  39.980.077,80 TL tutarında devreden yatırım harcamasının bulunduğu belirtilerek, söz konusu yatırım harcamalarına istinaden hesaplanan yatırım indirimi istisnası tutarlarının 2010 yılı kurum kazancından indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile indirim konusu yapılması halinde %19,8 tutarında gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) halinde değer artışı kazancı hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Bu Kanuna  5479 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle eklenen Geçici 69 uncu maddede ise;

"Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri; 31/12/2005 tarihi itibarıyla mevcut olup, 2005 yılı kazançlarından indiremedikleri yatırım indirimi istisnası tutarları ile;

a) 24/4/2003 tarihinden  önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımları için belge kapsamında 1/1/2006 tarihinden sonra yapacakları yatırımları,

b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 19 uncu maddesi kapsamında 1/1/2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımları,

nedeniyle, 31/12/2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplayacakları yatırım indirimi  istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (bu Kanunun geçici 61 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranına ilişkin hüküm dâhil) çerçevesinde kazançlarındanindirebilirler.

Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25 ini aşamaz. Kalan kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oranına göre vergi hesaplanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun Geçici 61 inci maddesinde de;

"Bu maddenin yürürlük  tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadî kıymetler için yapılan harcamalar hariç), yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın%19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.

..."

hükmü bulunmaktadır.

Konuyla ilgili 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 seri no.lu Genel Tebliğinin "15.6.5- İstisna Kazançların Vergi Kesintisi Karşısındaki Durumu" başlıklı bölümünde, "4842 sayılı Kanunla getirilen vergileme rejimi, prensip olarak istisna kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmamasını öngörmekle birlikte, aynı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 61 inci madde ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların vergilendirilmesine yönelik olarak özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, madde kapsamında bulunan yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında vergi kesintisi yapılmaya devam olunacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, 1/10/2009 tarihinde aktif ve pasifiyle birlikte bütün olarak devir alınan ... Adi Ortaklığının sahip olduğu haklar ve borçlar Şirketinize geçmiş olacağından Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen şartlar dahilinde aktif ve pasifi ile birlikte devir alınan söz konusu adi ortaklığa ait yatırım harcamalarına istinaden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayarak devreden yatırım indirimi istisnası tutarlarının; anılan Kanunun Geçici 69 uncu maddesi çerçevesinde Şirketinizin 2010 ve müteakip yıllara ilişkin kurum kazancının tespitinde, ilgili kazancınızın %25 i ile sınırlı  olmak üzere indirim konusu yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan,  12/11/2002 tarih ve ... sayılı Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Şirketinizce bu istisnadan yararlanan kazançlarınız üzerinden %19,8 oranında vergi kesintisi yapılması gerektiği tabiidir.       

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.