Özelge: Destekleme Ödemelerinde Tevkifat hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

46480499-120.01.02.11[2013/1449]-34

17/04/2014

Konu

:

Destekleme Ödemelerinde Tevkifat

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş Yetiştirici Birliği olduğunuz, ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dağıtılan destek tutarlarının Birliğiniz aracılığıyla üyeniz olan hayvan yetiştiricilerine dağıtıldığı belirtilerek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Birliğinizin banka hesabına yatırılan destek ödemeleri dağıtırken Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı, Birliğinizin gelir vergisi kesintisi yapması konusunda zorunluluğunun bulunup bulunmadığı, kesinti yapılacak ise oranın ne olacağı, sorumlu sıfatıyla gelir vergisi kesintisi yapacak olanın Bakanlık mı, banka mı, yoksa Birliğinizin mi olduğu hususlarında tereddüt hasıl olduğu belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Zirai Kazanç, Zirai Faaliyet, Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsulün Tarifi" başlıklı 52 inci maddesinde zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu belirtilmiş olup, anılan Kanunun 53 üncü maddesinde de çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançların bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılat üzerinden tevkifat yapılması suretiyle vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

            Anılan Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre; evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (primler, risturnlar ve benzerleri dahil) zirai işletme hesabı esasına göre hasılat sayılmaktadır.

            Aynı Kanununun 94 üncü maddesinde "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." hükmü yer almıştır.

            Yine aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 11 numaralı bendinde de çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden tevkifat yapılacağı belirtilmiş ve bu tevkifat oranları; hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlarda % 1, bunun dışında kalanlarda % 2 olarak belirlenmiştir.

            Mezkûr Kanunun 98 inci maddesinde, vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.

             Yukarıda yer alan mevzuat ve yapılan açıklamalar çerçevesinde Birliğinize yapılan destek ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında zirai kazanç sayılması ve aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (11) numaralı bendin (a/i) alt bendi kapsamında %2 oranında vergi kesintisine tabi tutulması gerekmektedir.

             Ayrıca, söz konusu kesintinin ilgili mevzuat çerçevesinde destek ödemesini yapan kişi ve kurum tarafından yapılması ve beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Birliğiniz tarafından  üyelerinize hayvan yetiştiriciliği karşılığında destek ödemesinin yapılması durumunda; bahse konu vergi kesintisinin de Birliğinizce yapılması ve beyan edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.