Özelge: Destekleme Ödemelerinde Tevkifat hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-13-49

09/06/2011

Konu

:

Destekleme Ödemelerinde Tevkifat

 

 

İlgi özelge talep formunuzda, Birliğinizin ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı olduğunu, 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulduğunu, ortak ve üyelerinizin Muğla ilinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile meşgul olan çiftçiler olduğu, Tarım Bakanlığınca üyeniz olan yetiştiricilere verilen teşvik primlerinin kurumunuz aracılığı ile dağıtıldığı, destekleme ödemelerinde % 2 oranında kesilen ve kesilmesi istenen vergilerin yasal olmadığı ve tarafınızca tereddüte düşüldüğü belirtilerek, konu hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Zirai İşletme Hesabı Esasına Göre Hasılat" başlıklı 56'ncı maddesinde; "Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat aşağıda yazılı unsurlardan terekküp eder:

1-Evvelki yıllardan devredilenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (Primler, risturnlar ve benzerleri dahil);

.............." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun "Vergi Tevkifatı" başlıklı 94'üncü maddesinde; "Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar." denilmek suretiyle tevkifat yapacaklar sayılmış ve hangi hallerde ve hangi oranda tevkifat yapılacağı bentler halinde sıralanmış olup, 11/d bendinde, (4697 sayılı Kanunun 8'inci maddesiyle eklenen ve 10.7.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren alt bent) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için %0 tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 5488 sayılı Tarım Kanununun "Tarımsal destekleme araçları" başlıklı 19'uncu maddesinin (ç) bendinde; "Hayvancılık destekleri: Hayvancılık faaliyetlerinde ırk ıslahı, kaba yem üretiminin artırılması, verimliliğin artırılması, işletmelerin ihtisaslaşması, işletmelerde hijyen şartlarının sağlanması, hayvan sağlığı ve refahı, hayvan kimlik sisteminin teşviki, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile bunlarla ilgili kontrol, takip ve standartların iyileştirilmesi ve su ürünlerinin desteklenmesi amacıyla destekleme tedbirleri alınır. Hayvancılık desteklemelerinde, bölge ve iller bazında farklı destekler uygulamaya ve ödeme miktarlarını belirlemeye, kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 13/06/2008 tarih ve 26905 sayılı resmi gazetede yayımlanan 2008/31 sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğ hükümlerine göre, hayvancılık desteklemelerinden biri olan "büyükbaş hayvan yetiştiriciliği" doğrudan gelir desteği kapsamında bulunmamaktadır.

İlgi özelge talep formu ekinde yer alan ... Vergi Mahkemesinin ... tarih ve ... esas, ... karar no.lu kararı alternatif ürün ödemesi ile ilgili olup, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Uygulama Projesi (ARIP) kapsamında bulunan "Alternatif Ürün Programında"  damızlık sığır yetiştirilmesi üretiminin artırılması amacıyla ödenen destekler alternatif ürün ödemeleri içerisinde yer almamıştır. Bu nedenle, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği destekleme primlerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 11/(d) bendi uyarınca "alternatif ürün desteği" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu itibarla; "büyükbaş hayvan yetiştiriciliği" ödemeleri, Gelir Vergisi Kanunun 94/11-d bendinde yeralan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün desteği kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, söz konusu ödemeler aynı maddenin 11/a-ii bendi hükmü gereğince % 2 oranında tevkifata tabiidir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.