Özelge: Dernek aracılığıyla yapılan el ürünleri satışının esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilmesi hk.

 

T.C.

BURDUR VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

43456486-003-7

06/09/2013

Konu

:

Dernek aracılığıyla el ürünleri satışı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Derneği başkanı olduğunuz, İliniz Valiliğince ... olarak bilinen tarihi evin bir odasının Derneğinize ücretsiz olarak tahsis edildiği, ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlamak üzere kendi el ürünlerini burada satacakları, bu satışlardan herhangi bir yere ücret, komisyon v.b. verilmeyeceği belirtilerek, bu faaliyetin Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen esnaf muaflığı kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Vergiden Muaf Esnaf" başlıklı 9 uncu maddesinde:

            "Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.

             ...

            6-Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.

            ...

             Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.

            ...

            Bu muaflığın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur."

            hükümleri yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiş, 13 numaralı bendinde ise esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığı yapılan ödemelerde tevkifat yapılacağı hükme bağlanmış olup, maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 06.06.2012 tarihli ve 2012/3322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) ve (8) numaralı bentlerinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

           Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ev hanımlarının Kanunun öngördüğü makine ve aletler kullanarak kendi el emeği ile evlerde ürettikleri ürünleri, herhangi bir işyeri açmadan ve pazar takibi yapmadan, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri kermes, festival ve panayır gibi yerler haricinde, Valilikçe Derneğinize geçici olarak tahsis edilen yerde satış yapılması halinde, Gelir Vergisi Kanunun 9/6 maddesi uyarınca esnaf muaflığından yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Söz konusu ürünlerin anılan Kanunun 94 üncü maddesinde sayılan kişi veya kuruluşlara satılması durumunda, bu satış karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden (13/a) bendi gereğince %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.

            Diğer taraftan, anılan yerin Valilikçe Derneğinize sürekli olarak tahsis edilmesi halinde, burada satış yapan ev hanımlarının  söz konusu muafiyet hükmünden faydalanamayacakları tabiidir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.