Özelge: Derneğin işlettiği tıp merkezinin verdiği hizmetlerde KDV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-kdv-53-2-1-58

15/12/2010

Konu

:

KDV İSTİSNASI

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde; (...) (...) vergi numaralı kurumlar vergisi mükellefi olduğunuz, (...) olarak tıp merkezi faaliyeti ile iştigal ettiğiniz belirtilerek yaptığınız hizmetlerden katma değer vergisine tabi olanlara hangi oranda katma değer vergisi uygulanacağı, katma değer vergisine tabi olmayan hizmetlerin bulunması halinde ise ne şekilde beyanname verileceği ve katma değer vergisinden muaf olan teslim ve hizmetler için yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin, 1/3-g maddesinde de; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 17/2-a maddesinde ise, bu Kanunun 17/1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşların hastane, nekahethane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankası ve organ nakline mahsus bankalar (...) işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri KDV den istisna edilmiştir.

Ayrıca Kanunun 29/1-a maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ancak Kanunun 30/a maddesi uyarınca vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün değildir.

Öte yandan mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, Kanunun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8ve ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca 72 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "1.2. Tablo II- İstisnalar ve İade Hakkı Doğuran İşlemlere İlişkin Bildirim ile İlgili Açıklamalar" başlıklı bölümünün 15 inci maddesinde; istisna veya iade hakkı doğuran tevkifat kapsamına giren işlemleri bulunan mükelleflerin, beyannamenin arka yüzündeki Tablo II bölümünü de dolduracakları belirtilmiştir.

Buna göre, ... Derneğinin iktisadi işletmesi olarak tıp merkezi işletmeciliğinde verilen muayene, tahlil ve tedavi hizmetleri, kamuya yararlı bir derneğin hastane işletmeciliği kapsamında vermekte olduğu teslim ve hizmetler olarak sayılacağından, söz konusu teslim ve hizmetler, KDV Kanununun 17/2-a maddesi kapsamında vergiden istisna olacaktır. Söz konusu istisna kapsamında yüklenilen KDV indirim ve iade konusu yapılamayacak olup, indirim ve iade konusu yapılamayan bu vergilerin gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak ücret karşılığı verilen ilk yardım kursları, Derneğin hastane işletmeciliği kapsamında verilen hizmet olarak değerlendirilemeyeceğinden KDV ye tabi bulunmaktadır. Bu hizmet bedelleri üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacak olup, bu hizmetlere ilişkin olarak yüklenilen KDV genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.

Diğer taraftan Derneğin iktisadi işletmesi olarak kuruluş amacına uygun olarak gerçekleştirilen hizmetler (kamu yararına derneğin hastane işletmesi) kısmi istisna kapsamında değerlendirileceğinden, 1 No.lu Katma  Değer Vergisi Beyannamesinin 2 nci  sayfasında  "İstisnalar,  İade  Hakkı  Doğuran  İşlemler  ve İhraç Kaydıyla Teslimler" başlığı altında yer alan "Tablo-7 Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler" bölümünde, işlem kodu (202), ilgili kanun maddesi (17/2-a), kısmi istisna kapsamına giren işlem bedeli ile yüklenilen katma değer vergisi yazılarak beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

                                                                                                                                                                          (...)

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.