Özelge: Derneğe okul yapımı için yapılacak bağışların, bağış yapan mükelleflerce indirim konusu yapılabilmesi için bağışın, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılması gerektiği hk

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-492

05/11/2010

Konu

:

Derneğe okul yapımı için yapılacak bağışların bağış yapan mükelleflerce indirim konusu yapılması

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... İl Dernekler Müdürlüğü'nden alınan ... tarihli ve ... sayılı izne istinaden ... Valiliği ile Derneğiniz arasında yapılan ... tarihli protokol gereğince ... ili ... ilçesi ... köyünde bulunan ilköğretim okulunun bakım, onarım, tamir tadilat ve yeniden yapılması ile lojman inşası amacıyla Türkiye genelinde yardım toplama kampanyası başlattığınızı belirterek, bu amaç doğrultusunda gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince Derneğinize makbuz karşılığı yapılacak bağışların, söz konusu mükelleflerin kazançlarının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşleri sorulmaktadır.

             Bindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait beyan edilecek gelirin %5'ine kadar olan kısmının (Gelir vergisinde kalkınmada öncelikli yöreler için %10'unu aşmamak üzere) gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul inşası dolayısıyla yapılan harcamalar ve bu okulların inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut okulların faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde mükelleflerce beyannamede bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

            03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.2.4. Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi" başlıklı bölümünde,

            "Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

            Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlenmesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

             Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.

            Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.

             Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir."

            açıklamaları yer almaktadır.

             Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncumaddesinde, bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değerinin indirime esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yer almayan Derneğinize yapılacak okul inşasına ilişkin bağışların ve okulun faaliyetine devam edebilmesi için yapılacak bakım, onarım ve tamir-tadilata ilişkin bağışların gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Ancak, Derneğiniz ile Kastamonu Valiliği arasında düzenlenen protokol çerçevesinde inşa edilecek okulun, okul inşaatının tamamlanmasından sonra ilgili kurum ve kuruluşa devredilmesi ve söz konusu inşaatın yapımında toplanan yardımların, Derneğiniz gelir ve giderleri ile ilişkilendirilmeksizin, yapılması planlanan okul adına bankada açılacak bir hesapta toplanması ve banka tarafından verilecek makbuz veya dekontta "Okul inşasında; mevcut okulun bakım, onarım tamir-tadilat ve yeniden yapımında kullanılmak üzere" açıklamasına yer verilmesi halinde, yapılan bağışlar gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılabilecektir.   

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.