Özelge: Damga vergisi yönünden istisnanın kanuni dayanağı hakkında…

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı    : B.07.0.GİB.0.02.62 /6204 -

Konu :  Damga Vergisi

 

.................. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(...................... Grup Müdürlüğü)

 

 

İlgi     : .................. tarih ve .................... sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ............. tarihli ve .........sayılı .......... 2 nci Bölge Tapu ve Sicil Müdürlüğüne hitaben düzenlenen özelgenizin incelenmesinden,  ...........San. ve Tic.Ltd.Şti.'nin bankalardan kullanacağı krediler için, ................'in maliki bulunduğu arsa üzerine ........... Fonu A.Ş. lehine 1 inci derece ipotek tesis edileceği belirtilerek, ipotek işlemine ilişkin olarak düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmesi üzerine, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrası gereği münhasıran kullanılacak kredinin teminatına ilişkin olması kaydıyla düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna edilmesi gerektiği şeklinde görüş verildiği anlaşılmaktadır.      

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunun 7/24 numaralı bendinde "Yabancı ülkeler veya uluslararası finans kuruluşları ile yapılan mali ve teknik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde münhasıran küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi teminatı sağlamak üzere kurulan ve bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları teminat sorumluluk fonlarına ekleyen ve sahip oldukları bu fonları ortaklarına dağıtmayarak küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağlayan banka ve kuruluşlara yatıran kurumlar." kurumlar vergisinden muaf tutulmuş, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 22 numaralı fıkrasında ise bu kanun hükmüne atıfta bulunularak, "Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 24 numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtlar" damga vergisinden istisna edilmiştir.

Mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 7/24 numaralı bendi yerine düzenlenen 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4/1-l maddesinde belirtilen kurumlardan olan ve amacı küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermek, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmek olan Kredi Garanti Fonu A.Ş.'nin, kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kağıtların yukarıda belirtilen kanun hükümleri gereği damga vergisinden istisna edilmesi gerekir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, ilgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan özelgeniz sonuç itibariyle doğru olmakla birlikte, damga vergisi yönünden istisnanın kanuni dayanağının, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrası yerine,  (2) sayılı tablonun "V-Kurumlarla ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün 22 numaralı fıkrası olması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu özelgenizin yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde yeniden düzenlenmesini rica ederim.