Özelge: Damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının, çalışanları için damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

                       

SAYI     : B.07.0.GEL.0.62/6211-225

KONU   :

................. VALİLİĞİ
( Defterdarlık: Gelir Müdürlüğüne)

 

İLGİ : ................. gün ve .................  sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Defterdarlığınızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına hitaben düzenlenen 04.08.2004 gün ve 2062 sayılı özelgeniz incelendi.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar" başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının (d) bendi ile Sosyal Sigortalar Kurumuna veriler sigorta prim bildirgelerinin maktu damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu'nun 9 uncu maddesinin (c) fıkrasında Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları "Yapacakları her türlü muameleler dolayısıyla damga vergisinden muaftır." Hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede, damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığının, çalışanları için  488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun V-9 uncu fıkrasına göre damga vergisi muafiyeti bulunan Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma  Vakfı Başkanlığına hitaben düzenlenen 04.08.2004 gün ve 2062 sayılı özelgenizin yazımız esasları doğrultusunda yeniden düzenlenmesini rica ederim.