Özelge: Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve iç dizaynı yapıldıktan sonra tekrar ihraç edilen araçlar hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.09.61-273

20/12/2011

Konu

:

Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen ve iç dizaynı yapıldıktan sonra tekrar ihraç edilen araçlar hk.

 

 

İlgi (a)'da kayıtlı dilekçenizle; yurt dışından dahilde işleme izin belgesi ile ithal ettiğiniz araçların iç dizaynlarını yaparak tekrar ihraç ettiğiniz ve söz konusu araçların dizaynında kullandığınız malzemeler dolayısıyla yüklendiğiniz katma değer vergisi (KDV) tutarlarının mahsuben iadesini talep ettiğiniz, ancak ......Vergi Dairesi Müdürlüğünce mahsup talebinizin yerine getirilebilmesi için döviz alım belgesi veya ihracatınıza ilişkin dövizin yurt dışından geldiğini belirtir bankadan alınmış belgenin ibrazının istenildiği belirtilerek, konu hakkında Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmiş; ilgi(b)'de kayıtlı yazımızla tayin edilen özelgemizde, yurt dışından dahilde işleme izin belgesi ile ithal ettiğiniz araçların iç dizaynlarını yaparak tekrar ihraç etmek şeklinde gerçekleştirdiğiniz işlemin mal değil hizmet ihracı kapsamına girdiği, vergi dairesince yürütülen işlemlerin Başkanlığımızca da yerinde bulunduğu yönünde görüş tayin edilmiştir.

Konunun Başkanlığımızca yeniden değerlendirmesi sonucunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

KDV Kanununun 11/1-a maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV'den istisnadır.

Aynı Kanunun 12 inci maddesine göre bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için;

-Teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya yada yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi,

- Teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması  ya da yurt dışındaki müşteriye gönderilmek üzere yetkili gümrük antreposuna konulması,

gerekmektedir.

Konuyla ilgili olarak Başkanlığımızda oluşturulan dosyanın incelenmesinden yurt dışından dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal ettiğiniz araçların iç dizayn işlemlerini yaptıktan sonra bu araçları yeniden ihraç ettiğiniz, söz konusu ihracatınıza ilişkin gümrük beyannamelerinde de yaptığınız eklentilerin kıymet değeri ile araç giriş ve çıkış bedellerinin yer aldığı anlaşılmaktadır.

Geçici ithalat (geçici kabul) rejiminden farklı olarak dahilde işleme rejimi kapsamında gelen malın ithalatı yapılmakta ve KDV tahakkuk etmekte, dolayısıyla malın mülkiyeti ithalatçıya geçmektedir.

Buna göre, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal ettiğiniz araçların  iç dizayn işlemlerini yaptıktan sonra yine bu rejim kapsamında gümrük beyannamesiyle yurt dışına gönderilmesinin mal ihracı olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.