Özelge: D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.17.02-105[VUK.ÖZELGE-12-48]-340

14/08/2012

Konu

:

D2 Yetki Belgesi Kiralanarak Yapılan Yolcu Taşımada Belge Düzeni ve Vergi Levhası Tasdiki.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formlarınızda; İlimiz ... Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün ... T.C. kimlik numarasında işlem gördüğünüz,

            -Karayolları Taşıma Yönetmeliğine istinaden D2 yetki belgesi almış... Şti. ile ... 2011 tarihinde kiralama sözleşmesi yaptığınızı, bu firmadan kiraladığınız D2 yetki belgesine istinaden taşıma faaliyetine devam ettiğinizi, bu belgenin şehirlerarası taşımacılık için gerekli olduğundan kiraya veren firma ile kiralama dışında herhangi bir ticari faaliyetinizin olmadığı,

            -Yolcu taşıma faaliyetini kimseye bağımlı olmadan kendi adınıza yaptığınızı, ayrıca özel düğün, asker, dershane ve okul gezileri vb. gibi kültür amaçlı geziler karşılığında hizmetten faydalanan kişi veya firmalara fatura düzenlediğinizi,

            -Bulunduğunuz belde ile ... merkez arasında taşıdığınız yolculara verilen hizmetleriniz için yolcu bileti düzenlediğinizi belirterek,

            yapmış olduğunuz  bu taşıma hizmetlerde belgesini kiralayarak kullandığınız ... Şti.´nin belgesini mi yoksa kendi adınıza bastıracağınız belgeleri mi kullanmanız gerektiği ve D2 belgesi kiraladığınız aracınızda bulunduracağınız vergi levhasının söz konusu şirket adına mı yoksa kendi adınıza mı olması gerektiği hususlarında bilgi istenildiği anlaşılmıştır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olarak tanımlanmıştır. Kanunun 232 nci maddesinde de fatura kullanma mecburiyeti olan mükellefler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

            Öte yandan, aynı Kanunu'nun 233 üncü maddesinde; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.

            1. Perakende satış fişleri;

            2. Makineli kasaların kayıt ruloları;

            3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.

            Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.

            Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 5'inci maddesinde; "... Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir..." hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, grup yolcu taşımalarında, yolcuların tamamının taşınmasına ilişkin olarak bir sözleşme yapmış olmanız halinde, her bir yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlemenize gerek olmayıp söz konusu taşıma hizmeti için alınan bedel üzerinden kendi faturanızı düzenlemeniz gerekmektedir.

            Öte yandan, aracınızda kendi adınıza düzenlenmiş olan vergi levhasının bulundurulacağı tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.