Özelge: Çiftçilerden satın alınan zirai ürünler ile ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürünler için tevkifat yapılıp mükellefin vergi dairesine yatırılması gereklidir.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

 

 

SAYI    : B.07.0.GEL.0.41/4106-456       19.02.2003  6365

KONU :  

 

.................. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Vasıtasız Vergiler  Gelir Müdürlüğü)

 

İLGİ: .................. tarih ve .................. sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde gönderilen özelge ve eki incelenmiştir. Özelgenizde  .......'a ait İzmir .... İlçesi ...... Köyünde bulunan üzüm bağındaki mahsulün  haczedilerek icra yoluyla 12.09.2002 tarihinde yapılan ihale  neticesinde alacaklı ....... ya ihale edilmesi  sonucu satılan üzüm bedeli üzerinden gelir vergisi  tevkifatı yapılmayacağının bildirildiği anlaşılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinde zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu, 53 üncü maddesinde de çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar bu Kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden  tevkifat  yapılmak suretiyle vergilendirileceği,  54 ncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde tespit olunarak vergilendirileceği belirtilmiştir.

Aynı kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 nci bendine göre; evvelki yıllardan devredenler de dahil olmak üzere istihsal olunan, satın alınan veya sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsullerin satış bedelleri (primler, risturnlar ve benzerleri dahil)  zirai işletme hesabı esasına göre hasılat sayılmaktadır.

Bu açıklamalar çerçevesinde, zirai ürünler için yapılacak ödemelerin, elde eden çiftçi açısından hasılat olarak değerlendirilmesi ve bu hasılat üzerinden 164 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar çerçevesinde 94 üncü maddesinin  11 numaralı bendinde de çiftçilerden satın alınan zirai ürünler için % 4 oranında,  ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai ürünler için % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması ve mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine yatırılması gerekmektedir.

Bu nedenle Defterdarlığınızca verilen özelge de belirtilen konunun bu yönüyle  yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.