Özelge: Çift kabin kamyonetin ÖTV oranı hk.

 

T.C.

SİİRT VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.56.10.00-B.07.4.DEF.0.56.10/-3

04/12/2010

Konu

:

... ARAÇLARINDA ÖTV ORANI

 

 

       İlgide kayıtlı dilekçenizle, ... çift kabin kamyonetin ÖTV oranının % 4 mü yoksa % 10 olarak hesaplanacağı hususunda tereddüde düşüldüğünden,... çift kabin kamyonetin ÖTV oranının bildirilmesi yönünde görüş talep edilmektedir.

       4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesiyle, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'nin konusuna alınmış olup, Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap deyimi; (II) sayılı listedeki taşıtlardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

      Öte yandan, ÖTV Kanunu eki (II) sayılı listedeki 87.04 tarife pozsiyonunda yer alan eşya taşımaya mahsus motorlu araçlarda uygulanacak ÖTV oranlarına ilişkin olarak 5398 sayılı Kanunun 28. maddesi ile yapılan düzenlemeye göre,

         - Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar ( kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm3 ü geçmeyenler hariç)

          - Motor silindir hacmi 3000 cm3  geçmeyenler                           % 10

          - Motor silindir hacmi 3000 cm3 geçip 4000  cm3 ü geçmeyenler        % 52

           -Motor silindir hacmi 4000 cm3 geçenler                                              % 75

          - Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar    % 10

          - Diğerleri                                                                                                 % 4

 oranında Özel Tüketim Vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

       Buna göre dilekçenizde ... ticari isimli, 2500 cm3 motor hacimli açık kasalı, 4+1 koltuklu  çift kabinli pick-up aracın  87.04 tarife pozisyonunda yer alması ve kapalı kasa olmaması halinde % 4 oranında vergilendirilmesi gerekmektedir.

       Bilgi edinilmesini rica ederim.         

 

Musa AVCU

Defterdar

 

EKLER :

1-ÖZELGE TALEP FORMU
2-ARAÇ TEKNİK ÖZELLİK FORMU
3-UYGUNLUK BELGESİ

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.