Özelge: Çeşitli tarihlerde dershane ve yurt binası olarak açılan şubelerin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinden hangi tarihten itibaren yararlanacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.25.15.01-2010-DİĞER/5084-1486-3

22/04/2010

Konu

:

Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketiniz tarafından çeşitli tarihlerde dershane ve yurt binası olarak açılan şubelerle ilgili olarak binanın kiralanması, teçhizat alımı, öğretmen ve personel ihtiyacı gibi yatırımları tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Müdürlüğü'nden de kurum açma izin belgeleri alınmak suretiyle faaliyetlerine başlayan işyerlerinizin, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu uyarınca gelir vergisi stopaj teşvikinden hangi tarihe kadar yaralandırılacakları hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun "Gelir vergisi stopajı teşviki" başlıklı 3 üncü maddesinde, "31.12.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin(a) bendi kapsamındaki illerde;

a) 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde çalıştırdıkları işçilerin,

b) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,

ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.

Terkin edilecek tutar, işçi sayısı ile asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken gelir vergisinin çarpımı sonucu bulunacak değer üzerinden yukarıda belirtilen oranlara göre saptanan tutarı aşamaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, anılan Kanunun "Çeşitli hükümler" başlıklı 7 nci maddesinin (h) bendinde; "Bu Kanunun 3, 4 ve 6 ncı maddelerinde yer alan destek ve teşvikler, bu maddelerde belirtilen sürelere bakılmaksızın Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlardan; 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için münhasıran 4 üncü maddenin uygulaması açısından 31/12/2012 tarihine kadar, 31/12/2007 tarihine kadar tamamlananlar için 5 yıl, 31/12/2008 tarihine kadar tamamlananlar için 4 yıl, 31/12/2009 tarihine kadar tamamlananlar için 3 yıl süreyle uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 5084 Sayılı Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar 1, 2, 3 ve 4 Seri No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğleri ile belirlenmiş olup, 1 Seri No.lu Tebliğ'in "3.3 Teşvikten Yararlanamayacak İşlemler" başlıklı bölümünde, " Bu kapsamda,

- Mevcut ve faaliyette bulunan işletmelerin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi,

- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad veya unvan veya bir iş birimi olarak açılması,

- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması,

- Şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi,

gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan işlemler sonucunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılmasının mümkün bulunmamaktadır." açıklamasına yer verilmiştir.

Diğer taraftan,  03/03/2010 tarih ve 5084-2/2010-1 sayılı 2 No.lu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirkülerinin "3. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Uygulama Süreleri " başlıklı bölümünde ise;

"5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, 31/12/2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31/12/2009 itibarıyla sona ermiştir.

5084 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca bu Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle yararlanılacak gelir vergisi stopajı teşviki süresi, 5084 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

- 1/1/2005 - 31/12/2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren beş yıl,

- 1/1/2008 - 31/12/2008 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren dört yıl,

- 1/1/2009 - 31/12/2009 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için tamamlandığı tarihten itibaren üç yıl,

olacaktır."

açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 5084 sayılı Kanun'da öngörülen şartlara haiz olmanız ve teşvik için Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliğlerinde belirlenen usul ve esaslara uyulması şartıyla, her bir şubenizin yeni yatırım kapsamında değerlendirilerek işe başlama tarihleri dikkate alınmak suretiyle yukarıda belirtilen sürelerde gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanmaları mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.