Özelge: Cemaat vakfına taşınmaz bağışlanması durumunda tapuda yapılacak tescil işleminden tapu harcı aranılıp aranılmayağı ile anılan bağış işleminin veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

97895701-140[57-2014/106]-257

16/02/2015

Konu

:

Cemaat vakfına bağışlanacak gayrimenkulün tapu harcı,veraset ve intikal vergisinden istisna olup olmadığı ve bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, vakfınızın faaliyetinin devamı için bazı kişi ve kuruluşların gayrimenkul bağışında bulunmak istemeleri üzerine gayrimenkullerin vakfınız adına tescilinde 492 sayılı Harçlar Kanununa göre tapu harcı alınıp alınmayacağı, vakfınız adına ivazsız olarak intikal edecek gayrimenkuller nedeniyle 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesi gereğince vakfınızın veraset ve intikal vergisi muafiyeti bulunup bulunmadığı ve söz konusu gayrimenkuller için bağış makbuzu düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

            HARÇLAR KANUNU YÖNÜNDEN

            492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde; "Tapu ve Kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro harçlarına tabidir." hükmü yer almakta olup, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin "I-Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün 4 üncü maddesinde, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri aynı hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre olarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden nispi harç aranılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu harç oranı 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 69 Seri No'lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 68,31 olarak belirlenmiştir.

            Aynı Kanunun 59 uncu maddesinin (b) bendinde de; kamu menfaatlerine yararlı dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin vesair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleriyle, bu dernek ve vakıflara ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair aynı hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinin harçtan müstesna tutulacağı hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinde; "Bu Kanun, mazbut, mülhak ve yeni vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları ile Vakıflar Genel Müdürlüğünü kapsar" hükmü, "Muafiyet ve İstisnalar" başlıklı 77 nci maddesinde; "Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemezler. Tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır."  hükmü yer almaktadır.

            İncelenmesinden de anlaşılacağı üzere, 5737 sayılı Vakıflar Kanununda, cemaat vakıflarının tapuda yapacağı işlemlere ilişkin istisna hükmü bulunmamaktadır.

            Bu itibarla, söz konusu gayrimenkullerin vakfınız adına tapuda yapılacak tescil işleminden, vakfınızın Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olmaması halinde, (4) sayılı tarifenin I/4 bendine göre binde 68,31 oranında tapu harcı aranılması gerekmektedir.

            VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN 

            7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, 2 nci maddesinin (c) bendinde de "Veraset" tabirinin; miras, vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında, amme idareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden kurumlar vergisine tabi olmayanların, (b) fıkrasında ise (a) fıkrasında sayılanlar dışında kalan hükmi şahıslara ait olup, umumun istifadesi için ilim, araştırma, kültür, sanat, sıhhat, eğitim, sağlık, hayır, imar, spor gibi maksatlarla kurulan teşekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf oldukları hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hükümlere göre, anılan Kanunun 3 üncü maddesinin (a) fıkrasında sayılan kurumlar ile bunların dışında kalıp maddenin (b) fıkrasında sayılan ve herkesin yararlanmasına açık bir şekilde faaliyette bulunan tüzel kişilerin veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

            Ayrıca, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 3 üncü maddesinde "...Vakıflar: Mazbut, mülhak, cemaat ve esnaf vakıfları ile yeni vakıfları..." hükmü, 77 nci maddesinin 8 inci fıkrasında da "Kuruluşunda veya kurulduktan sonra vakıflara bağışlanan taşınır taşınmaz malların veraset ve intikal vergisinden istisnadır." hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla, vakfınızın 7338 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) fıkrasında sayılan konularda herkesin yararlanmasına açık bir şekilde faaliyette bulunması şartıyla, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulması, ayrıca 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 77 nci maddesinin 8 inci fıkrası gereğince de vakfınıza yapılan bağışların veraset ve intikal vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

           Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.